КОНКУРС
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ПРОЗВОДЊИ  ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА, И ТО: ВИШЊЕ, ШЉИВЕ, ТРЕШЊЕ, ЈАГОДЕ , МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦЕ У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ - НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ

 

Члан 1.

 Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице (у даљем тексту: производни засади), за 2012. годину (у даљем тексту: подстицаји), на територији  пет округа у јужној Србији - Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

  Подстицаји се користе за следеће инвестициjе:

1)      накнаду трошкова куповине садница воћака, 

2)      накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад.

 Члан 2.

 Право на коришћење подстицајних средстава имају:               

1) физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва
2) предузетници
3) привредна друштва која су разврстана као мала и средња  правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија
4) земљорадничке задруге најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу

  Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја ако:

1) су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и
обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”,
бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11 и 97/11 - у даљем тексту: Правилник) и налазе се у активном статусу
2) у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја, немају евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у
даљем тексту Министарство), по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита
3) имају измирене пореске обавезе за 2011. годину.

  Лица из става 1. тач 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја уколико имају пријављено пребивалиште и парцелу, односно лица из тач. 2., 3. и 4.  уколико имају пријављено седиште и парцелу на територији округа предвиђених конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски).

Лица из става 1. тач. 2., 3. и 4.  овог члана имају право на коришћење подстицаја ако су:

1) као пољопривредна газдинства уписана у Регистар у складу са Правилником и регистрована у Регистар привредних субјеката, а лица из тачке 3. овог члана,   и ако  су према подацима из финансијског извештаја за 2011. године, разврстана у мала или средња  правна лица, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 - др. закон)
2) ако им је на дан подношења захтева претежна или једна од делатности гајење воћа.

Лица из става 1. овог члана остварују право на коришћење подстицаја  само уколико Бизнис план, који је предвиђен као елемент потребне документација која је обавезна уз подношење захтева за одобравање подстицаја, буде оцењен са 10 и више поена.
Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење подстицајних средстава за производне засаде јагода подигнуте од 1. јула до 30. септембра 2012. године, односно остале воћне засаде из члана 1. подигнуте на јесен 2012. године.

 Члан 3.

  Лица из члана 2. став 1. овог конкурса (у даљем тексту: подносилац захтева) имају право на подстицајна средства ако:

1) су катастарске парцеле на којима су подигнути производни засади у њиховом власништву или у закупу на период од најмање осам година, односно најмање две године за производне засаде јагоде које се рачунају од дана подношења пријаве на конкурс
2) не користе земљиште по основу уговора о закупу или по основу неког другог правног посла који је закључен са правним лицем, осим ако земљиште користе по основу уговора о закупу земљишта закљученим са Министарством најмање до 31. децембра 2020. године, односно за период најмање до 30. септембра 2014. године за производне засаде јагоде
3) земљиште на коме су подигнути производни засади није под било каквим теретом (хипотека, плодоуживање и друго)
4) по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) не користе подстицаје за подизање истих производних засада
5) је пре подизања производног засада на катастарским парцелама извршена основна хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту и ако је документ о извршеној основној хемијској анализи земљишта са препоруком издат у периоду од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2012. године
6) су извршила риголовање (дубока обрада), односно подривање земљишта у току 2010., 2011. или 2012. године, на катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади вишње, шљиве и трешње са минималном дубином од 0,6 метара (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 метра за производне засаде јагодастих врста воћака, односно јагоде, малине, купине или боровнице
7) су за производне засаде конзумних сорти јагода поставили систем за наводњавање и фолије на банковима (високим гредицама)
8) су за производне засаде индустријских сорти јагода поставили систем за наводњавање
9) производни засад јагоде није подигнут по систему вертикалне технологије гајења.

Члан 4.

Право на подстицај подносилац захтева има ако је подигао један или више производних засада и ако  је најмања површинa  засада под једном воћном врстом:

1) 0,15 хектара по врсти јагодастих воћака
2) 0,5 хектара по врсти коштичавих воћака.

Највећа површина за коју подносилац захтева може да оствари подстицај за све производне засаде коштичавог воћа износи 10 хектара, а за производне засаде јагодастог воћа 5 хектара.

  Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, с тим да њихова укупна површина не може бити мања од 0,15 хектара за јагодасте воћне врсте, односно 0,5 хектара за коштичаве воћне врсте.

 Члан 5.

Подстицаји за производне засаде утврђују се на основу броја посађених садница, броја примљених садница по хектару и категорије садница односно да ли се ради о стандардним и стандардним СА садницама (у даљем тексту: стандардне саднице) или сертификованим садницама, а исплаћују на основу броја примљених садница и цене садница из рачуна до износа по садници утврђених у члану 6. овог Конкурса.

Члан 6.

За производни засад:

1) вишње на вегетативној подлози потребно је да број посађених садница буде од 800 до 2.500 садница по хектару, с тим да с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 200 динара

2) Облачинске вишње потребно је да број посађених садница буде од 800 до 2.500 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 50 динара, а за сертификовану садницу до 100

3) вишње на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 600 до 1.100 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 200

4) шљиве на вегетативној подлози потребно је да број посађених садница буде од 1.200 до 2.500 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 240

5) шљиве на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 400 до 1.200 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 70 динара, а за сертификовану садницу до 210 динара

6) трешње на вегетативној подлози потребно је да број посађених садница буде од 800 до 2.500 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 100 динара, а за сертификовану садницу до 240 динара

7) трешње на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 400 до 1.000 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 200 динара

Члан 7.

Подстицаји за производне засаде јагодастих врста воћака утврђују се на основу броја посађених садница и категорије садница, а исплаћују по хектару засађене површине, у фиксном износу утврђеном у члану 8. овог Конкурса.

Члан 8.

За производни засад:

1) неиндустријских (конзумних) сорти јагода потребно је да број посађених садница буде од 40.000 до 65.000 садница по хектару, с тим да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 200.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама неиндустријских сорти исплаћује износ од 700.000 динaра по хектару

2) индустријских сорти јагода (Senga Sengana и друге индустријске сорте), потребно је да број посађених садница буде 30.000-35.000  садница по хектару, с тим да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 200.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама и стандардним СА садницама индустријских сорти исплаћује износ од 500.000 динара

3) боровнице потребно је да број посађених садница буде од 2.200 до 2.500 садница по хектару, с тим да се за засад подигнут са стандардним и сертификованим садницама старим једну годину исплаћује износ од 400.000 динара по хектару, старим две године исплаћује износ од 600.000 динара по хектару, односно старим три и више година исплаћује износ од 800.000 динaра по хектару  

4) малине са ремонтантним сортама потребно је да број посађених садница буде од 6.500 до 8.000 садница по хектару, с тим да се за засад подигнут са стандардним садницама исплаћује износ од 80.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама износ од 250.000 динaра по хектару

5) малине са једнородним сортама потребно је да број посађених садница буде од 10.000 до 18.000 садница по хектару, с тим да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 70.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама исплаћује износ од 240.000 динaра по хектару

6) купине потребно је да број посађених садница буде од 2.000 до 3.500 садница по хектару, с тим да се за засад подигнут са стандардним садницама исплаћује износ од 80.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама износ од 250.000 динaра по хектару.

Члан 9.

Износ подстицаја за производне засаде воћака из члана 6. и члана 8. овог конкурса увећава се због специфичности услова у којима се заснива производни засад за по 50.000 динара по хектару за производне засаде:

1) са српским аутохтоним сортама и домаћим створеним сортама воћака,
2) које су подносиоци захтева подигли на територији општине која припада подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са Правилником о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС”, бр. 3/10, 6/10 и 13/10), ако у тим општинама имају регистрована пољопривредна газдинства

Члан 10.

Подносилац захтева има право на коришћење подстицаја за подизање производних засада ако је примљено најмање 90% од посађених садница, рачунајући од укупног броја посађених садница по засаду и ако су саднице здравствено и сортно исправне.
Проценат пријема садница инспектор утврђује у другој вегетативној контроли, када се записнички констатује преостали број садница за које се остварују подстицај.

Члан 11.

Право на коришћење подстицаја, подносилац захтева може да оствари једном у току трајања конкурса, на основу захтева који је саставни део овог конкурса (Образац 1), који може да се поднесе за производне засаде различите по врстама воћа, сортама или клоновима који су уписани у Регистар сорти пољопривредног биља који се води у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља.

Члан 12.

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се на Обрасцу 1 - Захтев за коришћење подстицаја у примарној производњи за подизање производних засада воћа, и то: вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице у 2012. години, на територији пет округа у јужној Србији-Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски, а који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део, са неопходном документацијом и доставља се овом Министарству,  путем поште,  препорученим писмом, на адресу:  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, ул. Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац.

Адреса подносиоца захтева и назив конкурса морају бити јасно назначени на коверти, такође, треба написати на коверти:  Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицајних средстава за рурални развој  кроз  инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада воћа, и то: вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице за јесен 2012.  године, на територији пет округа у јужној Србији-Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски (за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији  FRUITS & BERRIES), са назнаком “не отварати“.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ЈЕ 15. ФЕБРУАР, 2013. ГОДИНЕ.

Члан 13.

Потребна документација која је обавезна уз подношење захтева за одобравање подстицаја:

1) читко попуњен захтев са обавезним потписом носиоца пољопривредног газдинства, односно лица овлашћеног за заступање ако се ради о правном лицу или предузетнику (образац бр.1)
2) за земљорадничке задруге-табела са подацима о задругарима (најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу
3) хемијска анализа земљишта са катастарских парцела на којима су подигнути производни засади, са препоруком ђубрења за одговарајућу врсту воћака, с тим да се једна анализа
земљишта може односити на земљиште са свих катастарских парцела, ако су катастарске парцеле на којима су подигнути производни засади груписане на истом потесу
4) рачун за риголовање земљишта које је извршено у току 2010. 2011. или 2012. године на катастарским парцелама на којима су подигнути засади на јесен 2012. године, односно засади
јагоде на лето или јесен 2012. године, издат у складу са законом или изјава да је риголовање извршено у току 2010. 2011. или 2012. године, односно изјава да је основна обрада земљишта
за јагодасте врсте воћака извршена у току 2010, 2011. или 2012. године у складу са условима прописаним овим конкурсом
5) оригинал рачун (или оверену фотокопију тог рачуна),  отпремнице (за домаће саднице) или јединствена царинска декларација (за увозне саднице) које прате рачуне и доказ о
извршеном плаћању  и то:  оверена потврда о преносу средстава или оверен извод из банке као доказ да је плаћање извршено
6) извод из Регистра привредних субјеката, за лица из члана 2. став 1. тач. 2), 3) и 4) овог конкурса, не старији од шест месеци од дана објављивања конкурса
7) копија одлуке, односно оснивачког акта правног лица уколико је једна од делатности гајење воћа
8) копија плана у размери 1:2.500 и извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт,
односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле
које су предмет захтева
9) за правна лица- оверена фотокопија обавештења о разврставању у мало и средње предузеће, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06 , 111/09
и 99/11 - др. закон) према подацима из финансијског извештаја из 2011. године
10) потврда о измиреним пореским обавезама за 2011. годину  издату од надлежне филијале пореске управе
11) потврда о измирењу  пореских обавеза за 2011. годину издату од стране надлежног органа пореске администрације при јединици локалне самоуправе
12) потписана изјава под материјалном и кривичном одговорношћу да у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја, нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања
према Министарству по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита као и да за исту инвестицију раније није користио подстицај по другом основу
13) инвестициона сагласност Министарства за подизање вишегодишњих засада на закупљеном државном земљишту
14) Бизнис план подизања и одржавања производног засада сачињен у складу са препоруком објављеном на веб страници Министарства, који је урађен за сваку воћну врсту.

Члан 14.

Потребна документација која се подноси као доказ испуњености критеријума селекције наведених у овом конкурсу:

  1. потврда о броју дана неликвидности за  последњих 12 месеци од тренутка објављивања конкурса издата од стране Народне банке
  2. биланси успеха за претходне две године или биланс успеха за 2011. годину уколико је подносилац захтева лице основано у 2011. години
  3. Извештај инспектора или сертификат да подносилац захтева ради у складу са принципима HACCP, Global Gap , BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или потврду да је  у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача
  4. Фотокопија личних карата за чланове комерцијалног регистрованог пољопривредног газдинства, односно извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове

Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или као оверена копија.
Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача.

Члан 15.

Административну контролу докумената из члана 13. Конкурса, спроводе службеници Министарства – Управе за аграрна плаћања, контролом пријаве на Конкурс и докумената приложених уз пријаву, израдом ранг листе, израдом решења за одобравање и исплату  подстицаја и провером података о којима евиденције воде други  органи и државне управе и  институције.

Члан 16.

У случају достављања односно утврђивања нетачних података из члана 13. став 1. Конкурса,  корисник подстицаја губи статус активног пољопривредног газдинства и стиче статус пасивног пољопривредног газдинства, у складу са Правилником, уз обавезу враћања примљеног износа подстицаја за који се обрачунава законска затезна камата.

Члан 17.

Инспектор је дужан да у току 2013. године изврши прву контролу производних засада и сачини записник о извршеном прегледу производних засада.

Инспектор је дужан да врши периодичне односно годишње, као и завршну контролу производних засада на период од најмање осам година, односно најмање две године за производне засаде јагоде од момента заснивања засада, а у циљу провере спровођења мера неге, одржавања и заштите производних засада.

Записнике о првој и другој контроли, периодичним контролама и завршној контроли, као и пратећу документацију (контролни лист, изјаве, односно рачуне и друго) инспектор доставља Управи.

Члан 18.

Програм  FRUITS & BERRIES  врши контролу и оцену оправданости  Бизнис планова. 

У случају када Бизнис план буде оцењен са мање од 10 поена, таква пријава неће бити даље разматрана нити рангирана. ( форма Бизнис плана, у прилогу 3).

Члан 19.

КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ

  Табела 1

Критеријуми рангирања подносиоца захтева предузетника, привредних друштава и земљорадничких задруга

Критеријум

Начин бодовања

Број поена

Максимални број поена

 

55

Подносилац захтева има седиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (маргинално подручје)

да/не

5/0

Правно лице је земљорадничка задруга

да/не

5/0

Стручна и економска оцена одрживости пројекта (на основу бизнис плана)

10-20

10/20

Правно лице за последњих 12 месеци од тренутка објављивања Конкурса није било у блокади дуже од 30 дана

да/не

10/0

Правно лице има позитиван биланс стања  за претходне две године (2010. и 2011. година)

Лице основано 2011, године те нема биланс успеха или лица са једним или оба биланса успеха из претходне две године у којима је исказано негативно пословање односно са негативним билансом успеха за 2010. годину за лица која су основана 2010. године

0

Последња два биланса успеха са исказаним позитивним пословањем односно биланс успеха са исказаним позитивним пословањем за 2010. годину за лица која су основана 2010. године

5

Подносилац захтева ради у складу са принципима HACCP или Global Gap или BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или је у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача

да/не

10/0

 

Табела 2.

 

                Критеријуми рангирања подносиоца захтева физичких лица - носиоца комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава

Критеријум

Начин бодовања

Број поена

Максимални број поена

 

55

Подносилац захтева је лице рођено почев од 01.01.1971.

да/не

5/0

Подносилац захтева има пребивалиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (маргинално подручје)

да/не

10/0

Подносилац захтева је жена

да/не

10/0

Стручна и економска оцена одрживости пројекта (на основу бизнис плана)

10-20

10/20

Број чланова комерцијалног регистрованог пољопривредног газдинства

2 / 3-4 /5+

3/5/10

Члан 20.

Рангирање подносиоца захтева за које се утврди да испуњавају услове прописане овим Конкурсом, Министарство врши утврђивањем ранг листе за предузетнике, привредна друштва и земљорадничке задруге, као и ранг листе за физичка лица  у складу са критеријумима, начином бодовања и бројем бодова предвиђеним у оквиру критеријума селекције  из члана 19. -  Табела 1. и Табела 2.

Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова, приликом утврђивања ранг листе, предност ће имати подносиоци захтева који су раније поднели захтев.

Подносиоци захтева имају право приговора на ранг листу у року од 15 дана од дана објављивања одлуке. Одлука донета по евентуално уложеним приговорима је коначна.

Члан 21.

У случају када се на основу ранг листа утврди да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим рангираним подносиоцима захтева, на ранг листама одредиће се  праг изнад кога ће се налазити  пријаве на основу броја бодова за које постоји довољно опредељених финансијских средстава за доделу подстицајних средстава.

Члан 22.

Управа, после прве инспекцијске контроле, решењем утврђује право подносиоца захтева на коришћење подстицаја.

Са подносиоцем захтева који је испунио услове за коришћење подстицаја (у даљем тексту: корисници средстава) Управа закључује уговор, ако су подстицајна средства већа од 500.000 динара, а ако су та средства мања од 500.000 динара, корисник средстава остварује право на подстицајна средства на основу  решења из става 1. овог члана.

Уговором, односно решењем из става 1. овог члана утврђује се обавеза корисника средстава да спроводе мере неге, одржавања и заштите производних засада.

Поред обавеза из става 3. овог члана уговором се, између осталог, утврђује обавеза корисника средстава да спроводе мере у складу са планом подизања и одржавања производног засада који је у Прилогу 3, и чини саставни део Конкурса.

Члан 23.

Подстицаји се исплаћују на рачун подносиоца захтева након подизања производног засада воћа, достављања читко попуњеног захтева који је саставни део Конкурса и све конкурсом предвиђене документације као и извршене контроле од стране Министарства.

Члан 24.

Управа исплаћује подстицајна средства на наменски рачун корисника средстава после закључивања уговора и давања гаранције из члана 25. овог Конкурса, односно после доношења решења из члана 22. став 1. овог Конкурса.

Подстицај за производне засаде воћака исплаћују се у две рате тако што се прва исплаћује после прве инспекцијске контроле за накнаду 50% трошкова куповине садница и за накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад из члана 9. став 1. овог Конкурса, а друга после друге инспекцијске контроле, у другој вегетативној години, за накнаду преосталих  трошкова примљених садница.

Подстицај за производне засаде јагоде исплаћују се једнократно у укупном износу одобрених средстава.

Члан 25.

Корисник средства који је остварио право на подстицају износу од 500.000 до 2.500.000 динара обезбеђује гаранцију за уредно извршење уговорних обавеза, давањем бланко соло менице са меничном изјавом.

Корисник средстава који је остварио право на подстицај у износу већем од 2.500.000 динара обезбеђује гаранцију за спровођење уговора давањем земљишта на коме су подигнути производни засади под хипотеку првог реда у периоду важења уговора.

Ако корисник средстава не може да обезбеди гаранцију за спровођење уговора из става 2. овог члана, гаранцију обезбеђује давањем хипотеке на другој непокретности, авалиране менице, односно банкарске гаранције у односу 1:1,1 од вредности подстицаја на која је остварио право, и то на период од пет година од дана закључења уговора.

Члан 26.

Кориснику средстава за кога се утврди је поступао противно одредбама овог Конкурса, односно решења којим се регулишу  његова права и обавезе или је на било који начин прекршио правила коришћења подстицаја, Управа ће решењем о повраћају подстицаја наложити да у одређеном року изврши повраћај  средстава са обрачунатом припадајућом законском затезном каматом  од дана добијања средстава до дана доношења решења о повраћају.

Члан 27.

Решење о повраћају средстава садржаће износ подстицајних средстава који је корисник дужан да врати, као и број рачуна на који повраћај средстава треба да буде извршен.

Уколико корисник не поступи у складу са решењем о повраћају, Министарство  ће поднети тужбу надлежном суду, а газдинство ће бити преведено у пасивни статус.

Члан 28.

Конкурс ће бити објављен у скраћеној верзији у дневним новинама а целокупан текст Конкурса са прилозима биће објављен у Службеном гласнику, као и на званичној интернет страници   Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs  интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs и интернет страници Програма FRUITS&BERRIES www.fb.org.rs .

Члан 29.

Овај Конкурс ступа на снагу од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ КОНКУРСА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА ВОЋА

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ ЗА КОНКУРИСАЊЕ И ОБРАСЦЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПОПУНИТИ И ПРИЛОЖИТИ СА ОСТАЛИМ ДОКУМЕНТИМА 

За асистенцију приликом попуњавања захтева, израде бизнис плана, комплетирања документације за конкурсе као и све додатне информације у вези са конкурсима, обратите се консултанту Fruits & Berries програма у вашој општини