МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ДАНСКИ ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ ВОЋАРСТВА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ FRUITS&BERRIES

РАСПИСУЈУ  КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ПРОЗВОДЊИ  ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА, И ТО: ВИШЊЕ, ШЉИВЕ, ТРЕШЊЕ, ЈАГОДЕ , МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦЕ У 2014. ГОДИНИ
 НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ - НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ

 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Члан 1.

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице (у даљем тексту: производни засади), у 2014. години (у даљем тексту: подстицаји), на територији  пет округа у јужној Србији - Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Подстицаји се користе за следеће инвестициjе

1)      накнаду трошкова куповине садница воћака
2)      накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Члан 2.

Право учешћа на Конкурсу имају:

1) физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва
2) предузетници
3) привредна друштва
4) пољопривредна односно земљорадничка задруга са најмање десет чланова задруге који су у Регистру пољопривредних газдинстава уписани у статусу физичког лица – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја ако:

1) Лице из става 1. овог члана има право учешћа на Конкурсу ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13 у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном статусу
2) на дан подношења пријаве у Регистру има пријављене површине на којима су подигнути производни засади под одговарајућим културама у складу са Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела (у даљем тексту: пријављене одговарајуће културе у складу са Шифарником)

ОПШТИ УСЛОВИ

Члан 3.

Лица из члана 2. став 1. овог конкурса (у даљем тексту: подносилац пријаве) имају право на подстицајна средства ако:

1) су производни засади воћа подигнути у току 2014 године

2) у тренутку подношења пријаве за остваривање подстицаја, немају евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству пољопривреде, и заштите животне средине (у даљем тексту Министарство), по основу раније остварених кредита

3) лица из става 1. тач 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја уколико имају пријављено пребивалиште и парцелу, односно лица из тач. 2., 3. и 4.  уколико имају пријављено седиште и парцелу на територији округа предвиђених конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски)

            4) су катастарске парцелe на којима су подигнути производни засади, који су предмет пријаве, у њиховом власништву или ако на њима имају право закупа, односно коришћења на основу закљученог уговора са закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове пољопривреде са роком важења од најмање осам или  најмање две године за производне засаде јагоде које се рачунају од дана подношења пријаве на конкурс

5) не користе земљиште по основу уговора о закупу или по основу неког другог правног посла који је закључен са правним лицем, осим ако земљиште користе по основу уговора о закупу земљишта закљученим са Министарством најмање до 31. децембра 2023. године, док за засаде јагоде није потребна инвестициона сагласност

6) земљиште на коме су подигнути производни засади није под било каквим теретом (хипотека, плодоуживање и друго), или да је у моменту подношења пријаве покренут поступак за скидање терета, а који се мора окончати до најкасније до 30. јуни 2015. године у односу на годину када је поднета пријава

7) за предметну инвестицију (подизање производног засада воћа) не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације, изузев субвенционисаних камата на кредите) односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја по неком другом основу

8) су извршила риголовање (дубока обрада), односно подривање земљишта у току 2013. или 2014. године, на катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади вишње, шљиве и трешње са минималном дубином од 0,6 метара (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), или са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 метра за производне засаде јагодастих врста воћака, односно јагоде, малине, купине или боровнице

9) производни засад јагоде није подигнут по систему вертикалне технологије гајења

10) уколико Бизнис план, који је предвиђен као елемент потребне документација која је обавезна уз подношење пријаве за одобравање подстицаја, буде оцењен са 10 и више поена

            Поред услова из става 1. овог члана, лица из члана 2. став 1. тачка 2), 3) и 4) имају право на коришћење подстицаја:

            1) ако је уписано у регистар привредних субјеката и налази се у активном статусу

2) ако им је најкасније од дана подношења пријаве претежна или једна од делатности гајење воћа, односно грожђа или конзервирање, смрзавање или прерада воћа

Члан 4.

Право на подстицај подносилац пријаве има ако је подигао један или више производних засада и ако  је најмања површинa  засада под једном воћном врстом:

1) 0,10 хектара по врсти јагодастих воћака
2) 0,30 хектара по врсти коштичавих воћака

Највећа површина за коју подносилац пријаве може да оствари подстицај за све производне засаде коштичавог воћа износи 10 хектара, а за све производне засаде јагодастог воћа 5 хектара.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела које не морају да чине једну целину, али у укупном збиру морају имати прописане минималне површине под једном воћном врстом.

ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА

Члан 5.

Подстицаји за производне засаде утврђују се на основу броја посађених садница, броја примљених садница по хектару и категорије садница односно да ли се ради о стандардним и стандардним СА садницама (у даљем тексту: стандардне саднице) или сертификованим садницама, а исплаћују на основу броја примљених садница и цене садница из рачуна умањеном за износ пореза на додату вредност до износа по садници утврђених у члану 6. овог Конкурса.

Члан 6.

За производни засад:

1) вишње на вегетативној подлози потребно је да број посађених садница буде од 800 до 2.500 садница по хектару, с тим да с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 200 динара
2) Облачинске вишње на сопственом корену (изданак) - потребно је да број посађених садница буде од 800 до 2.500 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 50 динара, а за сертификовану садницу до 100
3) вишње на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 600 до 1.100 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 200
4) шљиве на вегетативној подлози потребно је да број посађених садница буде од 1.200 до 2.500 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 240
5) шљиве на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 400 до 1.200 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 70 динара, а за сертификовану садницу до 210 динара
6) трешње на вегетативној подлози потребно је да број посађених садница буде од 800 до 2.500 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 200 динара, а за сертификовану садницу до 480 динара
7) трешње на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 400 до 1.000 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 160 динара, а за сертификовану садницу до 400 динара

Члан 7.

Подстицаји за производне засаде јагодастих врста воћака утврђују се на основу броја посађених садница и категорије садница, а исплаћују по хектару засађене површине, у фиксном износу утврђеном у члану 8. овог Конкурса.

Члан 8.

За производни засад:

1) неиндустријских (конзумних) сорти јагода потребно је да број посађених садница буде од 40.000 до 65.000 садница по хектару, с тим да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 350.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама неиндустријских сорти исплаћује износ од 850.000 динaра по хектару

2) индустријских сорти јагода (Senga Sengana и друге индустријске сорте), потребно је да број посађених садница буде 30.000-40.000  садница по хектару, с тим да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 300.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама и стандардним СА садницама индустријских сорти исплаћује износ од 650.000 динара

3) боровнице потребно је да број посађених садница буде од 2.200 до 3.500 садница по хектару, с тим да се за засад подигнут са стандардним и сертификованим садницама исплаћује износ од 800.000 динaра по хектару

4) малине са ремонтантним сортама потребно је да број посађених садница буде од 6.500 до 8.000 садница по хектару, с тим да се за засад подигнут са стандардним садницама исплаћује износ од 80.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама износ од 250.000 динaра по хектару

5) малине са једнородним сортама потребно је да број посађених садница буде од 10.000 до 18.000 садница по хектару, с тим да се за засаде подигнуте са са стандардним садницама исплаћује износ од 70.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама исплаћује износ од 240.000 динaра по хектару

6) купине потребно је да број посађених садница буде од 2.000 до 3.500 садница по хектару, с тим да се за засад подигнут са стандардним садницама исплаћује износ од 80.000 динaра по хектару, a за засад подигнут са сертификованим садницама износ од 250.000 динaра по хектару

Члан 9.

Износ подстицаја за производне засаде воћака из члана 6. и члана 8. овог конкурса увећава се због специфичности услова у којима се заснива производни засад за по 50.000 динара по хектару за производне засаде:

1) са српским домаћим и одомаћеним сортама воћака
2) које су подносиоци пријава подигли на подручју насељеног места на територији општине, односно града или цела територија општине,  које припада подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са Правилником о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС”, бр. 29/13), ако у тим подручјима имају регистрована пољопривредна газдинства.

Члан 10.

Подносилац пријаве има право на коришћење подстицаја за подизање производних засада ако је примљено најмање 90% од посађених садница, рачунајући од укупног броја посађених садница по засаду и ако су саднице здравствено и сортно исправне.
Проценат пријема садница инспектор утврђује у првој инспекцијској контроли.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Члан 11.

Право на коришћење подстицаја, подносилац пријаве може да оствари једном у току трајања конкурса, на основу пријаве који је саставни део овог конкурса (Образац 1), који може да се поднесе за производне засаде различите по врстама воћа, сортама или клоновима који су уписани у Регистар сорти пољопривредног биља који се води у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља.

Члан 12.

Пријава за подстицаје у складу са овим Конкурсом подноси се на Обрасцу 1 –Пријава на Конкурс - одобравање инвестиција за 2014. годину, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део, заједно са неопходном документацијом у затвореним ковертама са назнаком пошиљаоца – подносиоца пријаве (име, презиме, адреса) и назнаком: „Не отварати – Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицајних средстава за рурални развој  кроз  инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада воћа, и то: вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице у 2014. години на територији пет округа у јужној Србији -Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски (за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији  FRUITS & BERRIES), лично или препорученом поштом, на адресу: Управа за аграрна плаћања, ул. Хајдук Вељкова 4 - 6, 15000 Шабац.

Рок за подношење пријаве по овом конкурсу је 31. децембар, 2014. године.

Члан 13.

Уз пријаву се обавезно подноси следећа документација:

1) читко попуњена пријава на Конкурс са обавезним потписом односно овером подносиоца (Образац бр.1)

2)оверена фотокопија ОП обрасца за правна лица и предузетнике

3) за земљорадничке задруге-табела са подацима о задругарима (најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу

4) рачун за риголовање или изјава да је извршено риголовање (дубока обрада) односно подривање земљишта у току 2013. или 2014. године на катастарским парцелама на којима су подигнути засади у току 2014. године, односно изјава да је основна обрада земљишта за јагодасте врсте воћака извршена у току 2013. или 2014. године у складу са условима прописаним овим конкурсом

5) оригинал рачун (или оверену фотокопију тог рачуна),  који мора да гласи на име подносиоца пријаве на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова набавке садног материјала. Уз рачун се прилаже фискални исечак или оверена потврда о преносу средстава или оверен извод из банке, као доказ о извршеној уплати садног материјала из рачуна.

6) Уз рачун из тачке 4. овог конкурса прилаже се и отпремница (за домаће саднице) или јединства царинска декларација (за увозне саднице).

Ако продавац није у систему ПДВ-а тај податак на рачуну мора да буде јасно наведен и на рачуну

7) извод из Регистра привредних субјеката, за лица из члана 2. став 1. тач. 2), 3) и 4) овог конкурса, не старији од шест месеци од дана објављивања конкурса из којег се види да је основна делатности гајење воћа, односно грожђа или конзервирање, смрзавање или прерада воћа, или копија одлуке или оснивачког акта или статута предузећа подносиоца пријаве из које се види да је једна од делатности којом се подносилац пријаве бави гајење воћа, односно грожђа или конзервирање, смрзавање или прерада воћа

8) копија плана која може бити и у форми фотокопије у размери 1:1000 до 1:3000 и извод из катастра непокретности са подацима о власништву,  (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, или препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), или извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет пријаве

9) уговор о закупу, односно коришћењу земљишта ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен у суду, на најмање осам година, односне две године за засаде јагоде, са почетним датумом најкасније од дана подношења пријаве за остваривање подстицаја уколико подносилац пријаве није власник.

10) инвестициона сагласност Министарства за подизање вишегодишњих засада на закупљеном државном земљишту

11) потписана изјава под материјалном и кривичном одговорношћу да у тренутку подношења пријаве на Конкурс, нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде и заштите животне средине, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита као и да за исту инвестицију раније није користио подстицај по другом основу.

12) бизнис план подизања и одржавања производног засада (форма  бизнис плана се налазе у прилогу 3  Конкурса)

Члан 14.

      Потребна документација која се подноси као доказ испуњености критеријума селекције наведених у овом конкурсу:

  1. потврда о броју дана неликвидности за  последњих 12 месеци од тренутка објављивања Конкурса издата од стране Народне банке
  2. биланси успеха за претходне две године односно биланс успеха за 2013. годину уколико је подносилац пријаве лице основано у 2013. години
  3. извештај инспектора или сертификат да подносилац пријаве ради у складу са принципима HACCP, Global GAP, BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или потврду да је у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача.
  4. фотокопија личних карата за чланове комерцијалног регистрованог пољопривредног газдинства, односно извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове

            Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим у случајевима када одредбе Конкурса изричито предвиђају фотокопију.

Управа задржава право да затражи и додатну документацију.
Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Члан 15.

Испуњеност прописаних услова, односно административну контролу докумената из члана 13. и 14. Конкурса, спроводе службеници Министарства – Управе за аграрна плаћања,   у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, и то контролом пријаве на Конкурс и докумената приложених уз пријаву, израдом ранг листе уколико се врши рангирање, израдом решења за одобравање и исплату  подстицаја и провером података о којима евиденције воде други  органи и државне управе и  институције. 

Члан 16.

У случају достављања односно утврђивања нетачних података из члана 13. и 14. Конкурса, корисник подстицаја губи статус активног пољопривредног газдинства и стиче статус пасивног пољопривредног газдинства, у складу са Правилником, уз обавезу враћања примљеног износа подстицаја за који се обрачунава законска затезна камата.

Члан 17.

Контролу на терену спроводи Министарство - инспектор је дужан да у току 2015. године изврши прву контролу производних засада и сачини записник о извршеном прегледу производних засада.

Приликом контроле производног засада са домаћим садним материјалом, подносилац конкурсне пријаве је дужан да инспектору достави на увид следећа документа:

            1)копију сертификат о производњи садног материјала ( издаје Управа за заштиту биља, а странка је добија од расадничара где је купио саднице )
            2) декларацију о квалитету садног материјала коју издаје произвођач садног материјала (расадничар) и
            3)отпремницу која прати декларацију и за садни материјал из домаће производње.

             За садни материјал из увоза подносиоц конкурсне пријаве је дужан да инспектору достави на увид следећа документа:

            1)копију фитосанитарног сертификата
            2)решење граничног фитосанитарног инспектора о дозволи увоза
            3)документ о сортности, односно произвођачки сертификат

Приликом контроле производног засада са увезеним садним материјалом подносилац конкурсне пријаве је дужан да инспектору достави на увид пратећу документацију која прати увезени садни материјал (консултовати се са фитосанитарним инспектором јер је ова документација различита од земље до земље).

Инспектор је дужан да врши периодичне, а најмање сваке треће године контролу, као и завршну контролу производних засада на период од најмање осам година за шљиву, трешњу, вишњу, малину, купину и боровницу, односно најмање две године за производне засаде јагоде од момента заснивања засада, а у циљу провере спровођења мера неге, одржавања и заштите производних засада.

Записнике о првој контроли, периодичним контролама и завршној контроли, као и контролни лист инспектор доставља Управи.

Министарство надлежно за послове пољопривреде обавештава подносиоца пријаве односно корисника о времену вршења контроле на терену.

Члан 18.

Уколико се врши рангирање конкурсних пријава, пријава у којој бизнис план буде оцењен са мање од 10 поена неће бити даље разматрана нити рангирана (форма Бизнис плана, у прилогу 3).

Програм  FRUITS & BERRIES  врши контролу и оцену оправданости  Бизнис планова.

Члан 19.

КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ

Табела 1

Критеријуми рангирања подносиоца пријаве  предузетника, привредних друштава и земљорадничких задруга

Критеријум

Начин бодовања

Број поена

 

Максимални број поена

 

55

Подносилац пријаве има седиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

да/не

5/0

Подносилац пријаве је земљорадничка задруга

да/не

5/0

Стручна и економска оцена одрживости пројекта (на основу бизнис плана)

10-20

10/20

Подносилац пријаве за последњих 12 месеци од тренутка објављивања конкурса није био у блокади дуже од 30 дана

да/не

10/0

Правно лице има позитиван биланс успеха за претходне две године (2012. и 2013. година)

Лице основано 2013, године те нема биланс успеха или лица са једним или оба биланса успеха из претходне две године у којима је исказано негативно пословање односно са негативним билансом успеха за 2013. годину за лица која су основана 2013. године

0

Последња два биланса успеха са исказаним позитивним пословањем односно биланс успеха са исказаним позитивним пословањем за 2013. годину за лица која су основана 2013. године

5

Подносилац пријаве ради у складу са принципима HACCP или Global Gap или BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или је у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача

да/не

10/0

Табела 2.

Критеријуми рангирања подносиоца пријаве физичких лица - носиоца комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава

Критеријум

Начин бодовања

Број поена

 

Максимални број поена

 

55

Подносилац пријаве је лице рођено почев од 01.01.1973.

да/не

5/0

Подносилац пријаве има пребивалиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

да/не

10/0

Подносилац пријаве је жена

да/не

10/0

Стручна и економска оцена одрживости пројекта (на основу бизнис плана)

10-20

10/20

Број чланова пољопривредног газдинства подносиоца пријаве

2 / 3-4 /5+

3/5/10

Члан 20.

Ако укупан износ захтеваних подстицајних средстава по Конкурсу прелази опредељена финансијска средства, спроводи се поступак бодовања и рангирања пријава.
Рангирање подносиоца пријава за које се утврди да испуњавају услове прописане овим Конкурсом, министарство надлежно за послове пољопривреде врши утврђивањем јединствене ранг листе у складу са критеријумима, начином бодовања и бројем бодова предвиђеним у оквиру критеријума селекције  из члана 19. -  Табела бр. 1. и Табела бр. 2.
Ако два или више подносиоца пријава имају исти број бодова, предност на ранг листи имају подносиоци који су раније поднели пријаву.
Подносиоци пријаве имају право приговора на ранг листу у року од 15 дана од дана објављивања. Одлука донета по приговорима је коначна.

Члан 21.

Ако се утврди да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим рангираним подносиоцима пријава, на ранг листи се одређује праг изнад кога се налазе пријаве за које на основу броја бодова постоје опредељена финансијска средства за доделу подстицајних средстава.

Члан 22.

Управа, после прве инспекцијске контроле, решењем утврђује право подносиоца пријава на коришћење подстицаја (у даљем тексту: корисници средстава).
Решењем из става 1. овог члана нарочито се уређује обавеза корисника средстава да спроведе агротехничке мере, односно мере неге, одржавања и заштите производних засада.
Поред обавеза из става 2. овог члана,  решењем се између осталог, утврђује обавеза корисника средстава да спроводе мере у складу са Планом подизања и одржавања производног засада који је у Прилогу 3, и чини саставни део Конкурса.
На то решење се може уложити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈА

Члан 23.

Управа исплаћује подстицајна средства на наменски рачун корисника средстава након подизања производног засада воћа, достављања читко попуњене пријаве који је саставни део Конкурса са свом конкурсом предвиђеном документацијом, као и извршене контроле од стране министарства надлежног за послове пољопривреде.

Подстицајна средства за производне засаде свих врста воћака исплаћују се у у пуном износу средстава, за трошкова плаћања садница из чл. 5. 6. 7. и 8. овог Конкурса и за накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад из члана 9. став 1. овог Конкурса.

Члан 24.

Уколико се деси оштећење од мраза, града, суше, пожара, поплаве и слично и уништавања, односно пропадања више од 10 % од примљених биљака производног засада, корисник средстава се обавезује да у року од 7 дана од дана насталог оштећења о томе обавести Управу.

На основу обавештења корисника средстава, Управа обавештава инспекцију у циљу утврђивања стања на терену, а након теренске контроле, инспекција доставља записник о теренској контроли Управи.

Корисник средстава се обавезује  да овакве производне засаде подсади или да засади нов производни засад у наредних две године (рачунајући и дату годину када је било оштећење), при чему је у обавези да о томе писмено обавести инспектора након садње и да му преда документацију о квалитету и здравственој исправности, односно категорији садница, сортности и куповини садница, а инспектор шаље записник о контроли оваквих подсађених, односно новозасађених производних засада Управи.

Уколико се на основу записника инспектора утврди да су подсађени, односно новоподигнути производни засади у складу са овим конкурсом, корисник средстава нема обавезу враћања подстицаја.

Члан 25.

Кориснику средстава за кога се утврди је поступао противно одредбама овог Конкурса, односно решења којим се регулишу  његова права и обавезе или је на било који начин прекршио правила коришћења подстицаја, Управа ће решењем о повраћају подстицаја наложити да у одређеном року изврши повраћај  средстава са обрачунатом припадајућом законском затезном каматом  од дана добијања средстава до дана доношења решења о повраћају.

Члан 26.

Решење о повраћају средстава садржаће износ подстицајних средстава који је корисник дужан да врати, као и број рачуна на који повраћај средстава треба да буде извршен.
Уколико корисник не поступи у складу са решењем о повраћају, Министарство  ће поднети тужбу надлежном суду, а газдинство ће бити преведено у пасивни статус.

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

Члан 27.

Конкурс ће бити објављен у скраћеној верзији у дневним новинама, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине www.minpolj.gov.rs, интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs и интернет страници Програма FRUITS & BERRIES www.fb.org.rs

Члан 28.

Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана објављивања Конкурса у „Службеном гласнику“

 

ПРЕУЗМИТЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ КОНКУРСА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА ВОЋА

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ ЗА КОНКУРИСАЊЕ И ОБРАСЦЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПОПУНИТИ И ПРИЛОЖИТИ СА ОСТАЛИМ ДОКУМЕНТИМА

ЗА АСИСТЕНЦИЈУ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА
СУБВЕНЦИЈЕ, ИЗРАДЕ БИЗНИС ПЛАНА, КОМПЛЕТИРАЊА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ КОНСУЛТАНТУ FRUITS & BERRIES
ПРОГРАМA У ВАШОЈ ОПШТИНИ

 

 


REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU I MEHANIZACIJU
(Rezultati se odnose na konkurs koji je bio otvoren
do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************************
KONKURSI ZA KORIŠĆENJE
PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI
-  Konkurs za opremu i mehanizaciju
-  Konkurs za podizanje proizvodnih zasada voća
Konkurs za podizanje matičnih zasada voća

-  Dopuna konkursa za podizanja proizvodnih
   zasada voća, objavljeno u sl.glasniku rs br. 108/2014
-  Dopuna konkursa za opremu i mehanizaciju
   objavljeno u sl. glasniku rs br. 139/2014


KONKURSI SU BILI OTVORENI
DO 31. DECEMBRA 2014.
******************************************************
EDUKACIJE O TEHNOLOGIJI 
PROIZVODNJE, PRERADE, ZAŠTITE
I NAVODNJAVANJA VOĆA

***************************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

***********************************************************************
J
avni poziv je za uvođenje standarda
Javni poziv je bio otvoren do 20.09.2014.

****************************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske
i ministra poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 

BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu