REZIDBA DRVENASTOG I JAGODASTOG VOĆA

Sadržaj
Predgovor
Uvod
Značaj i uloga rezidbe voća
     Vreme izvođenja rezidba
     Intenzitet rezidbe
     Alat i pribor za izvođenje rezidbe
Uzgojni oblici
     Piramidalna kruna
     Kotlasta kruna - vaza
     Palmeta sa kosim granama
     Vretenast žbun
     Gajenje voća po Pilar sistemu
Rezidba drvenastog voća
    Rezidba trešnje
            Važnije osobine trešnje
            Rezidba trešnje za oblik krune
            Rezidba trešnje za rod
            Projektovanje prinosa trešnje
            Ostale vrste rezidbe trešnje
    Rezidba višnje i marele
            Rezidba višnje i marele za oblik krune
            Rezidba višnje i marele za rod
    Projektovanje prinosa višnje i marele
            Ostale vrste rezidbe višnje i marele
    Rezidba šljive
            Važnije osobine šljive
             Rezidba šljive za formiranje krune
            Rezidba mladih stabala šljive
            Rezidba šljive za rod
            Projektovanje prinosa šljive
            Ostale vrste rezidbe šljive
    Rezidba jagodastog voća
            Opšte napomene
      Rezidba maline
            Važnije osobine maline
            Rezidba maline u proizvodnji sadnica
            Rezidba maline za rod
    Rezidba kupine
            Važnije osobine kupine
            Rezidba kupine
    Rezidba borovnice
            Važnije osobine borovnice
            Rezidba boorvnice
    Rezidba jagode
            Važnije osobine jagode
            Orezivanje jagode
Prstenovanje i savijanje grana
    Prstenovanje
    Savijanje grana
Literatura

 

Preuzmite brošuru "REZIDBA DRVENASTOG I JAGODASTOG VOĆA"