MINERALNA I ORGANSKA ISHRANA VOĆAKA
 

Predgovor
Mineralna ishrana
Faktori koji utiču na sadržaj i usvajanje min. materija
          Uticaj temperature
          Uticaj svetlosti
          Uticaj pH srdine
          Uticaj aeracije
Fotosinteza
          Značaj sunčeve svetlosti za proces fotosinteze
Makroelementi i njihova uloga
Azot (N)
Fosfor (P)
Kalijum (K)
Sumpor (S)
Magnezijum (Mg)
Kalcijum (Ca)
Gvožđe (Fe
Mikroelementi i njihova uloga
Bor (B)
Mangan (Mn)
Bakar (Cu)
Cink (Zn)
Molibden (Mo)
Vrste đubriva
          Organska đubriva
Mineralna đubriva
          Azotna đubriva
          Fosforna đubriva
          Kalijumova đubriva
         Kalcijumova đubriva
Bakterijalna mikrobiološka đubriva
Đubrenje voćaka kompleksnim đubrivima
Faktori koji utiču na usvajanje mineralnih elemenata
Potrebe voćaka za pojedinim hranivima
Određivanje normi đubriva
Folijarna analiza voćaka u cilju određivanja normi đubriva
Vreme đubrenja
Načini đubrenja voćaka
Uticaj zemljišta na prinos i kvalitet voća
Potrebne količine fosfora i kalijuma za popravku zemljišta
Literatura

Preuzmite brošuru "MINERALNA I ORGANSKA ISHRANA VOĆAKA"