Министарство пољопривреде и заштите животне средине
и дански програм за развој воћарства у јужној Србији Fruits & Berries 

 РАСПИСУЈУ КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРОИЗВОЂАЧКО ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ У ВЕЗИ ЗАСАДА ВОЋА И ТО: ВИШЊЕ, ТРЕШЊЕ, ШЉИВЕ, ЈАГОДЕ, МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦУ 2014. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ - НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ

 ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Члан 1.

                Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја мерама руралног развоја кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада вишње, трешње, шљиве, јагоде, малине, купине и боровницу  2014. години (у даљем тексту: подстицаји), на територији пет округа у јужној Србији - Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Члан 2.

                Подстицаји се одобравају за инвестициjе у набавку прихватљиве нове:

1) механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа
2) механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града и хладноће
3) машина и опреме за наводњавање воћа
4) механизације и опреме за бербу воћа
5) опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору
6) трактора, мотокултиватора и прикључних машина и оруђа који се уобичајено користе у  воћарству
7) опреме за прање, пребир, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа; бокс палете као и рам палете за складиштење воћа у хладњачама
8) расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панелима

Прихватљива механизација, машине, опрема, материјали односно оруђа, висина и највиши износи подстицаја за инвестиције из става 1. овог члана приказани су у Табели број 1. – Прихватљиви трошкови.

Табела бр. 1– Прихватљиви трошкови

Р.

бр.

Инвестиције

Ставке инвестицијa

Највиши износ подстицаја по  инвестицији у РСД

1

Набавка нове механизације и опреме за садњу, резидбу и уклањање остатака након резидбе воћа

1. Садилице и вадилице
2. Механизација за ситњење остатака након резидбе воћа и скупљање истог

3. Специјализована опрема за резидбу воћа (пнеуматске маказе, тестере и слично) 

500.000,00

2

Набавка нове механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града, хладноће и неповољног дејства сунчеве светлости

1. Противградна мрежа

2. Стубови за противградну мрежу

3. Материјали за покривање воћарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил

4. Материјали за покривање воћарских култура у циљу заштите од кише

5. Фростбустер горионик (прикључна машина)

6. Системи за наводњавање у циљу заштите од мраза (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери,вентили, славине)

7. Ношене и вучене прскалице

8. Атомизери 

9. Заштитна маска за прскање са филтером за ваздух

10. Tримери

11. Малч фолија-само за јагоду

12. Мреже за сенчење

2.000.000,00

3

Набавка нових машина и опреме за наводњавање воћа

1. Пумпе за наводњавање

2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, безински, електро и на соларни погон)

3. Системи за наводњавање "кап по кап". (цеви за довод воде, разводне цеви, спојнице,капајући окитени-полидрипови, капајуће траке-само за јагоду, филтери, уређај за убризгавање минералних ђубрива, вентили, славине)

4. Цистерне за воду

5. Цеви, спојнице, ручне пумпе, славине уграђене приликом копања бунара

2.000.000,00

4

Набавка нове механизације и опреме за бербу воћа

1. Тресачи или други берачи воћа 2. Покретне платформе за бербу воћа

3. Елеватори

1.000.000,00

5

Набавка нове опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору

1. Конструкције за објекте заштићеног простора покривеног пластиком (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне)

2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора

3. Фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте

4. Мреже за сенчење објекта

5. Опрема за хидропонску производњу

2.000.000,00

6

Набавка нових трактора, прикључних машина и оруђа намењених употреби у воћарству

 

1. Трактори максималне снаге до 70 kw намењени употреби у воћарству , укључујући и моделе ИМТ-539 и Раковица ИМР-65

2. Ротофрезе

3. Ротодрљаче

4. Мотокултиватори

5. Подривачи

6. Разривачи

7. Расипачи ђубрива

8. Воћарски плугови

9. Машине за прављење банкова и/или полагање малч фолије и/или полагање капајућих трака

1.000.000,00

7

Набавка нове опреме и механизације за транспорт, прање, пребирање, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа, бокс палете и рам палете за складиштење воћа у  хладњачама као и опремање покретних (мобилних) расхладних јединица

1. Перилице

2. Калибратори

3. Класирке

4. Сортирке

5. Избијачице - ротатива

6. Пакерице

7. Полирке

8. Сушаре за воће

9. Бокс палете и Рам палета које се захтевају по међународним стандардима

10. Метал детектори

11. Пастеризатори

12. Дупликатори

13. Eлеватори

14. Расхладна опрема за опремање покретне расхладне јединице 

15. Виљушкари (електро ) максималне носивости до 1,5 т.

16. Инспекцијска трака

17. Вибротресачи

18. Млинови за млевење воћа

19. Пасирке

20.Стерилизатори

21.Укувачи

22.Одстрањивачи петељки

23.Котлови у погону за прераду воћа са пратећом опремом

24. Ваге са пратећом опремом у склопу постројења за прераду (капацитета мерења до 1,5 тона)

10.000.000,00

8

Набавка нове расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче и хладњаче са панелима

1. Расхладни системи (компресори,испаривачи и кондензатори … )
2. Панели са пратећом опремом

3. Врата за коморе

20.000.000,00

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Члан 3.

                Право учешћа на Конкурсу има:

                1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
                2) предузетник
                3) привредно друштво које је разврстано као микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија
                4) пољопривредна односно земљорадничка задруга са најмање десет чланова задруге који су у Регистру пољопривредних газдинстава уписани у статусу физичког лица –       носиоца активног породичног пољопривредног газдинства.

Лице из става 1. овог члана има право учешћа на Конкурсу ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13; у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном статусу.

ОПШТИ УСЛОВИ

Члан 4.

Право на коришћење подстицаја има лице из члана 3. Конкурса ако:

1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита, почев од дана подношења пријаве
2) за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације, изузев субвенционисаних камата на кредите) односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја по неком другом основу
3) има пребивалиште односно седиште на територији пет округа предвиђених Конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски)
4) у Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ) у структури биљне производње има уписано најмање 0,15 хектара под воћним засадима из члана 1. Конкурса, а који се налазе на територији пет округа предвиђених Конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски), односно 0,50 хектара ако је предмет пријаве набавка тракторa; осим лица из члана 3. став 1. тачка 2), 3) и 4) када је предмет пријаве инвестиција из члана 2. став 1. тачка 7) и 8)
5) су катастарске парцелe из претходне тачке,  у њиховом власништву или на њима имају право закупа, односно коришћења на основу закљученог уговора са закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења најмање до 2020. године
6)за инвестиције из члана 2. став 1. тачка 7) и 8) на  непокретности односно објекту има право власништва односно право закупа  са роком важења најмање до 2020. године
7) је Бизнис план оцењен са 10 и више поена.

Поред услова из става 1. овог члана, лице из члана 3. став 1. тачка 2), 3) и 4) има право на коришћење подстицаја:

1) ако је уписано у регистар привредних субјеката и налази се у активном статусу
2) ако им је најкасније од дана подношења пријаве претежна или једна од делатности гајење воћа или конзервирање, смрзавање или прерада воћа
3) је према подацима из финансијског извештаја поднетим за 2013. годину, разврстан у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређују рачуноводство и ревизија
4) у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала

НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Члан 5.

Подстицајима се не надокнађују:

1)  порези укључујући порез на додату вредност
2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа
3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично
4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови
5) куповина половне опреме, механизације и материјала
6) допринос у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве)
7) набавка инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља неки вид гашења обавезе путем пребијања дугова.

ИСИНА ПОДСТИЦАЈА

Члан 6.

Подстицаји се утврђују у проценту од 50% плаћеног износа реализоване инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.
Подстицаји се  додељују као наменска и бесповратна средства.

Члан 7.

Лица из члана 3. Конкурса остварују право на коришћење подстицајa ако је најмањи износ подстицаја 50.000 динара без припадајућег пореза на  додату вредност и царине.

Члан 8.

Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овим Конкурсом, остварује се на основу једне пријаве на конкурс за коришћење подстицаја (у даљем тексту: пријава), која може обухватити једну или више инвестиција из члана 2. став 1.
Ако је пријавом обухваћена једна или више инвестиција из члана 2. став 1. тачка 1) до 6) Конкурса, највиши укупни износ подстицаја износи 4.000.000 динара.
Ако су пријавом обухваћене инвестиције из члана 2. став 1. тачка 7) односно 8), самостално или уз једну или више инвестиција из члана 2. став 1. тачка 1) до 6) Конкурса, највиши укупни износ подстицаја износи 20.000.000 динара.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Члан 9.

Пријава за подстицаје у складу са овим Конкурсом подноси се на Обрасцу 1 –Пријава на Конкурс - одобравање инвестиција за 2014. годину, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део, заједно са неопходном документацијом, најкасније до 31. децембра 2014. године, у затвореним ковертама са ознаком пошиљаоца – подносиоца пријаве (име, презиме, адреса) и назнаком: „Не отварати – Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицајних средстава за рурални развој  кроз  инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете за прераду воћа у 2014. години на територији пет округа у јужној Србији - Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски (за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији  FRUITS&BERRIES ), лично или препорученом поштом, на адресу: Управа за аграрна плаћања, Ул. Хајдук Вељкова 4 - 6, 15000 Шабац.

Члан 10.

Уз пријаву се обавезно подноси следећа документација:

 1. читко попуњена пријава на Конкурс са обавезним потписом односно овером подносиоца (Образац бр.1)
 2. оверена фотокопија ОП обрасца за правна лица и предузетнике
 3. извод из регистра Агенције за привредне регистре (не старији од шест месеци од дана објављивања конкурса)- за правна лица и предузетнике
 4. копија оснивачког акта правног лица или предузетника уколико је једна од делатности гајење воћа или конзервирање, смрзавање или прерада воћа
 5. за правна лица- оверена фотокопија обавештења о разврставању у микро, мало и средње предузеће, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија према подацима из финансијског извештаја из 2013. године
 6. за земљорадничке задруге- табела са подацима о задругарима (најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу);
 7. бизнис план (форме  бизнис планова се налазе у прилогу  Конкурса);
 8. оригинал предрачун за опрему и механизацију која ће се набављати, оверен од стране добављача чија је важност најмање 90 дана;
 9. за парцелу односно за непокретност на којој ће се изводити инвестиција из члана 2. став 1.  тачка 7) и 8), копија плана у размери 1:1000 до 1:3000 и извод из катастра непокретности,  (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет пријаве и оверен уговор о закупу на предметној парцели односно непокретности са роком важења најмање до 2020. године уколико подносилац пријаве није власник.
 10. главни пројекат према закону којим се уређује планирање и изградња само за инвестиције из члана 2. став 1. тачка 8;
 11. оверен образац изјаве подносиоца пријаве којом под кривичном, материјалном и другом одговорношћу потврђује да у тренутку подношења пријаве нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде по основу остварених подстицаја и субвенција, као и да за исту инвестицију није користио подстицаје по неком другом основу односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја по неком другом основу.

Члан 11.

Потребна документација која се подноси као доказ испуњености критеријума селекције наведених у овом конкурсу: 

 1. потврда о броју дана неликвидности за последњих 12 месеци од тренутка објављивања Конкурса издата од стране Народне банке;
 2. биланси успеха за претходне две године односно биланс успеха за 2013. годину уколико је подносилац пријаве лице основано у 2013. години;
 3. извештај инспектора или сертификат да подносилац пријаве ради у складу са принципима HACCP, Global Gap, BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или потврду да је у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача.

Члан 12.

Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим у случајевима када одредбе Конкурса изричито предвиђају фотокопију, не старија од шест месеци од момента подношења пријаве.

                Управа задржава право да затражи и додатну документацију.
                Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Члан 13.

Испуњеност прописаних услова, врши Управа, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 14.

Ако је вредност инвестиција без ПДВ до 1.000.000 динара, подносилац пријаве доставља бизнис план из Прилога 3, а преко 1.000.000 динара доставља бизнис план из Прилога 4. овог Конкурса.
Контролу и оцену бизнис плана врши Програм FRUITS & BERRIES.
Пријава у којој бизнис план буде оцењен са мање од 10 поена неће бити даље разматрана нити рангирана. 

Члан 15.

Контролу на терену спроводи министарство надлежно за послове пољопривреде пре доношења решења о исплати подстицаја и током пет година од дана исплате, а код пријава које се односе на инвестиције из члана 2. став 1. тачка 7) односно 8)  контрола на терену се спроводи и пре доношења решења о утврђивању права на подстицај.
О времену вршења контроле на терену министарство надлежно за послове пољопривреде обавештава подносиоца пријаве односно корисника пре времена одређеног за контролу.

Члан 16.

КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ

Табела бр. 2

Критеријуми рангирања подносиоца пријаве предузетника, привредних друштава и земљорадничких задруга

Критеријум 

Начин бодовања 

Број поена 

Максимални број поена

55 

Подносилац пријаве има седиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

да/не

5/0

Подносилац пријаве је земљорадничка задруга

да/не

5/0

Стручна и економска оцена одрживости пројекта (на основу бизнис плана)

10-20

10-20

Подносилац пријаве за последњих 12 месеци од тренутка објављивања конкурса није био у блокади дуже од 30 дана

да/не

10/0

Правно лице има позитиван биланс успеха за претходне две године (2012. и 2013. година)

Лице основано 2013. године те нема биланс успеха или лица са једним или оба биланса успеха из претходне две године у којима је исказано негативно пословање односно са негативним билансом успеха за 2012. годину за лица која су основана 2012. године

0

Последња два биланса успеха са исказаним позитивним пословањем односно биланс успеха са исказаним позитивним пословањем за 2012. годину за лица која су основана 2012.

 године.

5

Подносилац пријаве ради у складу са принципима HACCP или Global GАP или BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или је у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача

да/не

10/0

Табела бр. 3.

Критеријуми рангирања подносиоца пријаве физичких лица - носиоца породичних пољопривредних газдинстава

Критеријум 

Начин бодовања

Број поена

Максимални број поена

55 

 

Подносилац пријаве је лице рођено почев од 01.01.1973.

да/не

5/0

Подносилац пријаве има пребивалиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

да/не

10/0

Подносилац пријаве је женског пола

да/не

10/0

Стручна и економска оцена одрживости пројекта (на основу бизнис плана)

10-20

10-20

Број чланова пољопривредног газдинства подносиоца пријаве

2 / 3-4 /5+

3/5/10


Члан 17.

Ако укупан износ захтеваних подстицајних средстава по Конкурсу прелази опредељена финансијска средства, спроводи се поступак бодовања и рангирања пријава.
Рангирање подносиоца пријава за које се утврди да испуњавају услове прописане овим Конкурсом, министарство надлежно за послове пољопривреде врши утврђивањем јединствене ранг листе у складу са критеријумима, начином бодовања и бројем бодова предвиђеним у оквиру критеријума селекције  из члана 16. -  Табела бр. 2. и Табела бр. 3.
 Ако два или више подносиоца пријава имају исти број бодова, предност на ранг листи имају подносиоци који су раније поднели пријаву.
Подносиоци пријаве имају право приговора на ранг листу у року од 15 дана од дана објављивања. Одлука донета по приговорима је коначна.

Члан 18.

Ако се утврди да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим рангираним подносиоцима пријава, на ранг листи се одређује праг изнад кога се налазе пријаве за које на основу броја бодова постоје опредељена финансијска средства за доделу подстицајних средстава.

Члан 19.

Решењем директора Управе  утврђује се право подносиоцу пријаве на подстицај.
Подносилац пријаве који оствари право на подстицај а у складу са овим Конкурсом (у даљем тексту: корисник средстава), дужан је да инвестицију за коју је остварио право реализује у року који  ће бити утврђен решењем из претходног става.

Члан 20.

Активности везане за реализацију инвестиције корисник средстава не сме започети пре дана пријема решења о утврђивању права на подстицај, изузев следeћих инвестиција из члана 2. табела број 1 :

- инвестицијa број 2, редни број ставке опреме и механизације: 1, 2, 3, 4 , 6 , 11 и 12
- инвестицијa број 3
- инвестицијa број 5,

које могу бити започете пре решења о утврђивању права на подстицај  и то најраније после 01.01.2014. године.

Плаћања предметних инвестиција морају бити извршена након почетка инвестиције, изузев уплате аванса за предметну инвестицију, који може бити уплаћен добављачу најраније 90 дана пре набавке ставки инвестиције при чему исти мора бити јасно изражен на рачуну приликом набавке, што ће подносилац пријаве доказати само: овереном потврдом из банке или овереним изводом из банке на којима  се јасно види да су новчана средства пребачена на рачун добављача за исплату предметне инвестиције и то до датума назначеном у решењу о утврђивању права на подстицај одређеног за завршетак инвестиције.
Инвестиција мора бити завршена до датума одређеног у решењу о утврђивању права на подстицај.
Наведено решење садржаће клаузулу да је подносилац пријаве остварио право да се по утврђивању испуњености свих Конкурсом прописаних услова, рокова за реализацију инвестиције и стављања исте у употребу, донесе ново решење о одобравању  исплате подстицаја.

Члан 21.

Корисник средстава дужан је да, у случају одустајања, писменим путем обавести министарство надлежно за послове пољопривреде о свом одустајању од инвестиције, као и о разлозима за одустајање.

Члан 22.

Корисник средстава дужан је да:

 1. покретну ствар, односно опрему, машине и механизацију која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје користи у складу са предвиђеном наменом
 2. покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје користи на предвиђеним површинама – а  које су уредно пријављене у његовом пољопривредном газдинству за воћарску производњу и односе се на воћне засаде вишње и/или трешње и/или шљиве и/или јагоде и/или малине и/или купине и/или боровнице, осим за инвестиције предвиђене чланом 2. став 1. тачкама 7. и 8
 3. покретну ствар, односно опрему, машине и механизацију која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, у року од пет година од дана исплате подстицаја
 4. сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање пет година од дана исплате подстицаја
 5. омогући вршење контроле на лицу места од стране Министарства у року од пет година од дана исплате подстицаја
 6. покретну ствар, односно опрему, машине и механизацију која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје видљиво означи, након реализације инвестиције, да је инвестиција суфинансирана од стране Министарства и програма FRUITS&BERRIES. О начину и условима обележавања корисници средстава ће бити накнадно обавештени од стране FRUITS&BERRIES

Члан 23.

Kорисник средстава за кога се утврди да није поступао у складу са одредбама члана 22. тачке 1) до 5) дужан је да врати примљени износ подстицаја, са припадајућом законском затезном каматом.
Корисник средстава за кога се утврди да није поступао у складу са одредбом из члана 22. тачка 6) дужан је да видљиво означи да је инвестиција суфинансирана од стране Министарства  и програма FRUITS&BERRIES у року од 15 дана од дана пријема обавештења о утврђеној неправилности, у супротном дужан је да врати примљени износ подстицаја, са припадајућом законском затезном каматом.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈА

Члан 24.

Након реализације инвестиције, достављања читко попуњене  пријаве за исплату који је саставни део Конкурса и све Конкурсом предвиђене документације, као и извршене контроле од стране министарства надлежног за послове пољопривреде, подстицаји се исплаћују на наменски рачун подносиоца пријаве на основу решења директора Управе за аграрна плаћања.
Подносилац пријаве приликом подношења пријаве за исплату, дужан је да достави следећу документацију:

 1. Читко попуњена пријава за исплату са обавезним потписом носиоца пољопривредног газдинства односно овером  лица овлашћеног за заступање ако се ради о правном лицу или предузетнику (Образац бр.2)
 2. Оригинал рачун (или оверену фотокопију тог рачуна),  отпремницу којом се доказује набавка опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице и доказ о извршеном плаћању  и то:
  - оверена потврда о преносу средстава или
  - оверен извод из банке као доказ да је плаћање извршено или
  - фискални исечак на коме је јасно назначено да је плаћање извршено готовински или картицом  (у случају када је подносилац физичко лице);
 1. Копија гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа;
 2. За инвестицију у набавку трактора и мотокултиватора подносилац пријаве обавезно доставља и копију саобраћајне дозволе односно потврда о регистрацији возила
  На документациjу из става 2. овог члана примењују се одредбе члана 12. Конкурса.

Члан 25.

Кориснику средстава за кога се утврди је поступао противно одредбама овог Конкурса, односно решења којим се регулишу његова права и обавезе, или је на било који начин прекршио правила коришћења подстицаја, Управа ће решењем о повраћају подстицаја наложити да у одређеном року изврши повраћај средстава са обрачунатом припадајућом законском затезном каматом  од дана добијања средстава до дана доношења решења о повраћају.
Решење о повраћају средстава садржаће износ подстицајних средстава који је корисник дужан да врати, као и број рачуна на који повраћај средстава треба да буде извршен.

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

Члан 26.

Конкурс ће бити објављен у скраћеној верзији у дневним новинама а целокупан текст Конкурса са прилозима биће објављен у Службеном гласнику, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине www.minpolj.gov.rs, интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs и интернет страници Програма FRUITS & BERRIES www.fb.org.rs

Члан 27.

Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана објављивања Конкурса у „Службеном гласнику“
 

ПРЕУЗМИТЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ КОНКУРСА ЗА ОПРЕМУ И МЕХАНИЗАЦИЈУ

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ ЗА КОНКУРИСАЊЕ И ОБРАСЦЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПОПУНИТИ И ПРИЛОЖИТИ СА ОСТАЛИМ ДОКУМЕНТИМА