КОНКУРС
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРОИЗВОЂАЧКО ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ У ВЕЗИ ЗАСАДА ВОЋА, ТО: ВИШЊЕ, ТРЕШЊЕ, ШЉИВЕ, ЈАГОДЕ, МАЛИНЕ, КУПИНЕ  И БОРОВНИЦЕ  2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ - НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ

Члан 1.

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада вишње, трешње, шљиве, јагоде, малине, купине и боровнице у  2012. години (у даљем тексту: подстицаји) на територији пет округа у јужној Србији - Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Подстицаји се користе за следеће инвестициjе: 

1) набавку нове механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа
2) набавку нове механизације  и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града и хладноће
3)  набавку нових машина и опреме за наводњавање воћа
4)  набавка нове механизације и опреме за бербу воћа
5)  набавку нове опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору
6)  набавку нових трактора, мотокултиватора и прикључних машина и оруђа  намењених употреби у  воћарству
7) набавка нове опреме за прање, пребир, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа, бокс палете  као и рам палете за
складиштење воћа у  хладњачама
8) набавка нове расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панел

Детаљна листа опреме по инвестицијама тачка 1-8, приказана је у члану 14. табела бр.1.

 Члан 2.

                       Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим јавним конкурсом, имају:

1) физичка лица – носиоци породичног пољопривредног газдинства
2) предузетници
3) привредна друштва која су разврстана као мала и средња  правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија
4) земљорадничке задруге најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу.

 Члан 3.

Лица из члана 2. става 1. тачка 1, имају право на коришћење подстицаја ако:

 1. су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава обрасцима захтева за упис и промену података и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11 и 97/11  - у даљем тексту: Правилник) и налазе се у активном статусу;
 2. су реализовала инвестиције по основу прописа  којима се уређују мере за подршку руралном развоју за 2011. годину, што ће Управа за аграрна плаћања проверавати увидом у службене базе података;
 3. у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја, немају евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту Министарство),  по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 4. по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) не користе подстицаје за предметну инвестицију;
 5. имају измирене пореске обавезе за 2011. годину;
 6. имају пријављено пребивалиште на територији округа предвиђених конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски);
 7. уколико у Регистру пољопривредних газдинастава у структури биљне производње имају пријављених минимум 0,15 хектара под конкурсом предвиђеним воћним засадима, а да се исте налазе на територији округа предвиђених конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски);
 8. уколико су катастарске парцелe из претходне тачке, у њиховом власништву или ако на њима имају право закупа, односно коришћења на основу овереног уговора закљученог са физичким лицем, са Министарством,  са црквом  или манастиром  на период од најмање осам година, који се рачуна од дана подношења пријаве на конкурс;
 9. уколико им је бизнис план оцењен са 10 и више поена.

 Лица из члана 2. става 1. тач. 2, 3 и 4, имају право на коришћење подстицаја ако:

 1. су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником и налазе се у активном статусу
 2. су уписана у Регистар у складу са Правилником и налазе се у активном статусу; ако су уписана у Регистар привредних субјеката и ако им је на дан подношења захтева претежна или једна од делатности гајење воћа, или конзервирање, смрзавање или прерада воћа
 3. по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) не користе подстицаје за предметну инвестицију
 4. ако су према подацима из финансијског извештаја за 2011. годину,   разврстана у мала или средња  правна лица, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 - др. закон)
 5. су реализовала инвестиције по основу прописа  којима се уређују мере за подршку руралном развоју за 2011. годину
 6. у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја, немају евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству,  по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита
 7. имају измирене пореске обавезе за 2011. годину
 8. имају пријављено седиште на територији округа предвиђених конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски)
 9. уколико у Регистру пољопривредних газдинастава у структури биљне производње има пријављених минимум 0,15 хектара под конкурсом предвиђеним воћним засадима, а да се исте налазе на територији округа предвиђених конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски), осим за инвестиције предвиђене чланом 1, ставом 2, тачкама 7 и 8
 10. уколико су  катастарске парцелe из претходне тачке, у њиховом власништву или ако на њима имају право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са физичким лицем, са Министарством, са црквом или манастиром на период од најмање осам година, односно две године за засаде јагоде, који се рачуна од дана подношења пријаве на конкурс
 11. уколико им је бизнис план оцењен са 10 и више поена

Члан 4.

Подстицаји за инвестиције из члана 1. став 2. утврђују се у проценту од 50% плаћеног износа реализоване инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Подстицаји се  додељују као наменска и бесповратна средства. За финансирање инвестиције по овом конкурсу,  корисник средстава не може користити: средства лизинга, цесију, компензацију, асигнацију нити било који други вид гашења обавезе путем пребијања дугова.

Члан 5.

Лица из члана 2. став 1. остварују право на коришћење подстицајa ако је минималан износ подстицаја 50.000 динара без припадајућег пореза на  додату вредност и царине, а максималан износ подстицаја је 20.000.000,00 динара.

Члан 6.

Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овим конкурсом, остварује се на основу једне пријаве – једног захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: пријава на конкурс за коришћење подстицаја), у зависности од инвестиције, која се односи на једну или више инвестиција из члана 1. став 2. тач. 1) до 6) овог конкурса, и  то за максимални износ подстицаја до 2.000.000 динара и  једну или више инвестиције из члана 1. став 2. тач. 7) и 8) овог конкурса, и то за максимални износ подстицаја до 20.000.000 динара, а да укупан максималан износ подстицаја не прелази максималан износ подстицаја из члана 5.

Члан 7.

Корисник подстицаја дужан је да:

 1. покретну ствар, односно опрему, машине и механизацију која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје користи у складу са предвиђеном наменом
 2. покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје користи на предвиђеним површинама – а  које су уредно пријављене у његовом пољопривредном газдинству за воћарску производњу и односе се на воћне засаде вишње и/или трешње и/или шљиве и/или јагоде и/или малине и/или купине и/или боровнице, осим за инвестиције предвиђене чланом 1. ставом 2. тачкама 7. и 8
 3. покретну ствар, односно опрему, машине и механизацију која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, у року од пет година од дана исплате подстицаја
 4. сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање пет година од дана исплате подстицаја
 5. омогући вршење контроле на лицу места од стране пољопривредног инспектора у року од пет године од дана исплате подстицаја
 6. покретну ствар, односно опрему, машине и механизацију која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје видљиво означи, након реализације инвестиције, да је инвестиција суфинансирана од стране Министарства и програма FRUITS&BERRIES. О начину и условима обележавања корисници средстава ће бити накнадно обавештени од стране  FRUITS & BERRIES .

Члан 8.

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са одредбама члана 7. тачке 1. до  5. дужан је да врати примљени износ подстицаја, са припадајућом законском затезном каматом.

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са одредбом из члана 7. тачка  6. дужан је да видљиво означи да је инвестиција суфинансирана од стране Министарства  и програма FRUITS&BERRIES у року од 15 дана од дана пријема обавештења о утврђеној неправилности, у супротном дужан је да врати примљени износ подстицаја, са припадајућом законском затезном каматом.

Члан 9.

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се на Обрасцу 1 - Захтев за одобравање инвестиција за 2012. годину, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део, са неопходном документацијом доставља се овом Министарству,  путем поште,  препорученим писмом, на адресу:  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, ул. Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац.

 Адреса подносиоца захтева и назив конкурса морају бити јасно назначени на коверти, такође, треба написати на коверти:  Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицајних средстава за рурални развој  кроз  инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете за прераду воћа у 2012. години на територији пет округа у јужној Србији-Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски ( за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији  FRUITS & BERRIES ), са назнаком “не отварати“.

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ЈЕ 15. ФЕБРУАР, 2013. ГОДИНЕ.

 Члан 10.

                Потребна документација која је обавезна уз подношење захтева за одобравање инвестиције:

 1. читко попуњен захтев са обавезним потписом носиоца пољопривредног газдинства, односно лица овлашћеног за заступање ако се ради о правном лицу или предузетнику (Образац бр.1);
 2. фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства или лица овлашћеног за заступање ако се ради о правном лицу и предузетнику;
 3. оверена фотокопија ОП обрасца за правна лица и предузетнике;
 4. извод из регистра Агенције за привредне регистре (не старији од шест месеци од дана објављивања конкурса)- за правна лица и предузетнике;
 5. копија одлуке, односно оснивачког акта правног лица уколико је једна од делатности гајење воћа или конзервирање, смрзавање или прерада воћа;
 6. за правна лица- оверена фотокопија обавештења о разврставању у мало и средње предузеће, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 - др. закон) према подацима из финансијског извештаја из 2011. године;
 7. потврда о измиреним пореским обавезама за 2011. годину издату од надлежне филијале пореске управе
 8. потврда о измирењу пореских обавеза за 2011. годину издату од стране надлежног органа пореске администрације при јединици локалне самоуправе;
 9. за земљорадничке задруге-табела са подацима о задругарима (најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу);
 10. Бизнис план (форме  бизнис планова се налазе у прилогу  конкурса);
 11. оригинал предрачун за опрему која ће се набављати, оверен од стране добављача чија је важност најмање 90 дана;
 12. за парцелу на којој се одвија предвиђена производња воћа - за инвестиције члан 1. тачка 1.-6. односно за непокретност на којој  ће се изводити инвестиција из члана 1. тачка 7.-8. копија плана у размери 1:2.500 и извод из катастра непокретности са подацима о власништву,  (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет захтева и оверен уговор о закупу на предметној парцели односно непокретности на најмање осам година са почетним датумом најкасније  од дана подношења захтева  за остваривање подстицаја уколико подносилац захтева није власник
 13.  главни пројекат према чл. 120. Закона о планирању и изградњи и грађевинску дозволу, односно уместо грађевинске дозволе доказ о поднетом захтеву за издавање локацијске дозволе (за инвестиције из члана 14 Табела1 тачка 8 а које ће се реализовати у ново изграђеном објекту), или употребна дозвола постојећег објекта  и Главни пројекат према чл. 120 Закона о планирању и изградњи за адаптацију (за инвестицје из члана 14 Табела 1 тачка 8 а које ће се реализовати у адаптираном објекту) или доказ да је објекат у поступку легализације, издат од надлежног органа у складу са Законом о планирању и изградњи или потврду надлежног органа на којој се инвестиција спроводи да не издаје грађевинске и употребне дозволе, односно да за предмет инвестиције за коју се даје подстицај не издаје грађевинску и употребну дозволу. Наведена документација је потребна само за инвестиције из чл.1, став 2, тачка 8;
 14. потписана изјава под материјалном и кривичном одговорношћу да у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја, нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (у даљем тексту Министарство) по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита као и да за исту инвестицију раније није користио подстицај по другом основу.

Члан 11.

Потребна документација која се подноси као доказ испуњености критеријума селекције наведених у овом конкурсу:

 1. потврда о броју дана неликвидности за  последњих 12 месеци од тренутка објављивања конкурса издата од стране Народне банке
 2. биланси успеха за претходне две године или биланс успеха за 2011. годину уколико је подносилац захтева лице основано у 2011. години
 3. извештај инспектора или сертификат да подносилац захтева ради у складу са принципима HACCP, Global Gap , BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или потврду да је  у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача
 4. фотокопија личних карата за чланове комерцијалног регистрованог пољопривредног газдинства, односно извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове

Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или као оверена копија.
Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача.

Члан 12.

Административну контролу докумената из члана 10. и 21. Конкурса спроводе службеници Министарства – Управе за аграрна плаћања, контролом пријаве на конкурс и докумената приложених уз пријаву, израдом ранг листе, израдом решења за одобравање и исплату  подстицаја и провером података о којима евиденције воде други  органи државне управе и  институције, док у случају достављања односно утврђивања нетачних података,  корисник подстицаја губи статус активног пољопривредног газдинства и стиче статус пасивног пољопривредног газдинства, у складу са Правилником, уз обавезу враћања примљеног износа подстицаја за који се обрачунава законска затезна камата.

Члан 13.

У неприхватљиве трошкове по овом конкурсу спадају:

1)      порези, укључујући и порез на додату вредност
2)      царинске, увозне и остале врсте административних такси као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа
3)      трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сличне накнаде
4)      половна опрема и материјали
5)      доприноси у натури ( сопствени рад и материјал подносиоца захтева)

Члан 14.

Прихватљиви трошкови по овом конкурсу су :

Табела бр.1 – прихватљиви трошкови

Р.

Б.

Инвестиције за које се дају подстицаји

Врста опреме

проценат повраћаја без ПДВ-а

Максимални износ подстицаја за инвестицију у РСД

1

Набавка нове механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа

1. Садилице  и  вадилице
2. Механизација за ситњење остатака након резидбе воћа и скупљање истог       

50%

500.000,00

2

Набавка нове механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града, хладноће

1. Противградна мрежа

2. Стубови за противградну мрежу

3. Материјали за покривање воћарских култура у циљу заштите од мраза - агротекстил
4. Системи за наводњавање у циљу заштите од мраза (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери,вентили, славине)
5. Ношене и вучене прскалице
6. Атомизери 

50%

500.000,00

3

Набавка нових машина и опреме за наводњавање воћа

1. Пумпе за наводњавање
2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон)
3. Системи за наводњавање "кап по кап". (цеви за довод воде, разводне цеви, спојнице,капајући окитени-полидрипови, капајуће траке-само за јагоду, филтери, уређај за убризгавање минералних ђубрива, вентили, славине)
4. Цистерне за воду
5. Цеви, спојнице, ручне пумпе, славине уграђене приликом копања бунара

50%

500.000,00

4

Набавка нове механизације и опреме за бербу воћа

1. Тресачи или други берачи воћа
2. Покретне платформе за бербу  воћа
3. елеватори

50%

1.000.000,00

5

Набавка нове опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору

1. Конструкције за објекте заштићеног простора покривеног пластиком (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне)
2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора
3. Фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте
4. мреже за сенчење објекта

50%

500.000,00

6

Набавка нових трактора, прикључних машина и оруђа намењених употреби у воћарству

1. Трактори максималне снаге  до 70 kw, укључујући и моделе ИМТ-539 и Раковица ИМР-65
2. Ротофрезе
3. Ротодрљаче
4. Мотокултиватори
5. Подривачи
6. Разривачи

50%

1.000.000,00

7

Набавка нове опреме за прање, пребирање, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа, бокс палете  као и рам палете за складиштење воћа у  хладњачама

1. Перилице
2. Калибратори
3. Класирке
4. Сортирке
5. Избијачице
6. Пакерице са аутоматским вагама
7. Полирке
8. Сушаре за воће
9. Бокс палете и Рам палета које се захтевају по међународним стандардима
10. Метал детектори
11. Пастеризатори
12. Дупликатори

50%

10.000.000,00

8

Набавка нове расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панелима

1. Компресори
2. Испаривачи
3. Кондензатори
4. Панели
5. Врата за коморе

50%

20.000.000,00

Члан 15.

Контрола на терену предвиђена је за  инвестиције из члана 1. став 2.  тачка 1-8 спроводи се на терену пре решења о одобравању подстицаја биће спроведена за инвестиције изнад  600.000,00 са укљученим износом  ПДВ-а.

Контрола на терену биће спроведена за све инвестиције, пре решења о одобравању подстицаја и током пет година од дана исплате, а спроводе  је инспектори  надлежни  за послове пољопривреде.

Инспектор ће пре сваке контроле обавестити корисника, у року не дужем од 48 сати пре самог обављања контроле.

Члан 16.

Програм  FRUITS & BERRIES врши контролу и оцену оправданости Бизнис планова (прилог 3 и 4) .  У случају ако Бизнис план буде оцењен са мање од 10 поена, таква пријава неће бити даље разматрана нити рангирана.

Уколико је максимална вредност инвестиције/опреме  до 1.000.000 динара ( без ПДВ ),  сви попуњавају Бизнис план из Прилога 3. 
Уколико је максимална вредност инвестиције/опреме  преко 1.000.000 динара ( без ПДВ ),  сви попуњавају Бизнис план из Прилога 4.

Члан 17.

КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ

Табела 2

Критеријуми рангирања подносиоца захтева предузетника, привредних друштава и земљорадничких задруга

Критеријум

Начин бодовања

Број поена

Максимални број поена

 

55

Подносилац захтева има седиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (маргинално подручје)

да/не

5/0

Правно лице је земљорадничка задруга

да/не

5/0

Стручна и економска оцена одрживости пројекта (на основу бизнис плана)

10-20

10/20

Правно лице за последњих 12 месеци од тренутка објављивања конкурса није било у блокади дуже од 30 дана

да/не

10/0

Правно лице има позитиван биланс успеха за претходне две године (2010. и 2011. година)

Лице основано 2011. године те нема биланс успеха или лица са једним или оба биланса успеха из претходне две године у којима је исказано негативно пословање односно са негативним билансом успеха за 2010. годину за лица која су основана 2010. године

0

Последња два биланса успеха са исказаним позитивним пословањем односно биланс успеха са исказаним позитивним пословањем за 2010. годину за лица која су основана 2010

 године.

5

Подносилац захтева ради у складу са принципима HACCP или Global Gap или BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или је у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача

да/не

10/0

 

Табела 3.

Критеријуми рангирања подносиоца захтева физичких лица - носиоца породичних пољопривредних газдинстава

Критеријум

Начин бодовања

Број поена

Максимални број поена

55

Подносилац захтева је лице рођено почев од 01.01.1971.

да/не

5/0

Подносилац захтева има пребивалиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (маргинално подручје)

да/не

10/0

Подносилац захтева је жена

да/не

10/0

Стручна и економска оцена одрживости  пројекта (на основу бизнис плана)

10-20

10/20

Број чланова комерцијалног регистрованог пољопривредног газдинства

2 / 3-4 /5+

3/5/10

Члан 18.

Рангирање подносиоца захтева за које се утврди да испуњавају услове прописане овим конкурсом, Министарство врши утврђивањем јединствене ранг листе за предузетнике, привредна друштва, земљорадничке задруге и физичка лица  у складу са критеријумима, начином бодовања и бројем бодова предвиђеним у оквиру критеријума селекције  из члана 17. -  Табела 2. и Табела 3.

Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова, приликом утврђивања ранг листе предност ће имати подносиоци захтева који су раније поднели захтев.

Подносиоци захтева имају право приговора на ранг листу у року од 15 дана од дана објављивања. Одлука донета по евентуално уложеним приговорима је коначна.

Члан 19.

У случају када се на основу ранг листа утврди да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим рангираним подносиоцима захтева, на ранг листама одредиће се  праг изнад кога ће се налазити  пријаве на основу броја бодова за које постоји довољно опредељених финансијских средстава за доделу подстицајних средстава

Члан 20.

Решењем директора Управе одобрава се захтев подносиоца пријаве и утврђује право подносилаца захтева на подстицајна средства. На то решење се може уложити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема.

Са подносиоцем захтева који је испунио услове за коришћење подстицаја (у даљем тексту: корисници средстава) Управа закључује уговор ако су подстицајна средства већа од 600.000,00 динара, а ако су та средства мања од 600.000,00 динара, корисник средстава остварује право на подстицајна средства на основу  решења из става 1. овог члана.

Члан 21.

Подносилац захтева који оствари право на подстицајна средства у складу са овим конкурсом (у даљем тексту: корисник средстава), дужан је да инвестицију за коју је остварио право реализује у року који ће се утврдити решењем односно уговором, а у зависности од врсте инвестиције.

Активности везане за реализацију инвестиције корисник средстава не сме започети пре добијања решења односно датума закључења уговора о одобрењу субвенције при чему  документа која се односе на плаћање предметне инвестиције морају  носити датуме након доношења решења о одобрењу средстава, изузев уплате аванса за предметну инвестицију, који може бити уплаћен добављачу најраније 90 дана пре набавке ставки инвестиције при чему исти мора бити јасно изражен на рачуну приликом набавке, што ће подносилац захтева доказати само: овереном потврдом из банке или овереним изводом из банке на којима  се јасно види да су новчана средства пребачена на рачун добављача и то за исплату предметне инвестиције,  до датума у истом одређеног за завршетак инвестиције

Инвестиција се мора завршити до датума одређеног у решењу односно уговору о одобрењу субвенције.

Наведено решење односно Уговор садржаће клаузулу да је подносилац захтева остварио право да се по утврђивању испуњености свих услова, рокова за реализацију инвестиције и стављања у функцију , донесе ново решење о исплати подстицаја.

Члан 22.

Корисник средстава дужан је да, у случају одустајања, писменим путем обавести Министарство о свом одустајању од инвестиције, као и о разлозима за одустајање.

Члан 23.

Подстицаји се исплаћују на рачун подносиоца захтева после реализације инвестиције, достављања читко попуњеног Захтева за исплату који је саставни део конкурса и све конкурсом предвиђене документације као и извршене контроле од стране Министарства.

Подносилац захтева приликом подношења захтева за исплату, дужан је да достави следећу документацију:

 1. Читко попуњен захтев за исплату са обавезним потписом носиоца пољопривредног газдинства и лица овлашћеног за заступање ако се ради о правном лицу или предузетнику (Образац бр.2)
 2. Оригинал рачун (или оверену фотокопију тог рачуна),  отпремницу којом се доказује набавка опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице и доказ о извршеном плаћању  и то:  оверена потврда о преносу средстава или оверен извод из банке као доказ да је плаћање извршено односно фискални исечак за физичка лица на коме се јасно види да је плаћање извршено готовински
 3. Копија гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа
 4. Доказ да је објекат у поступку легализације, издат од надлежног органа у складу са Законом о планирању и изградњи или потврду надлежног органа на којој се инвестиција спроводи да не издаје грађевинске и употребне дозволе, односно да за предмет инвестиције за коју се даје подстицај не издаје грађевинску и употребну дозволу за инвестиције из члана 1. став 2 тачка 7. и 8.

Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или као оверена копија, изузев где одредбе конкурса предвиђају копију.

Члан 24.

Корисник средства који је остварио право на подстицаје износу од 600.000,00 до 2.500.000,00 динара обезбеђује гаранцију за уредно извршење уговорних обавеза, давањем бланко соло менице са меничном изјавом.

Корисник средстава који је остварио право на подстицај у износу већем од 2.500.000,00 динара обезбеђује гаранцију за спровођење уговора давањем опреме која је финансирана, под хипотеку првог реда у периоду важења уговора.

Ако корисник средстава не може да обезбеди гаранцију за спровођење уговора из става 2. овог члана, гаранцију обезбеђује давањем хипотеке на другој непокретности, авалиране менице, односно банкарске гаранције у односу 1:1,1 од вредности подстицаја на која је остварио право, и то на период од пет година од дана закључења уговора.

Члан 25.

Кориснику средстава за кога се утврди је поступао противно одредбама овог Конкурса, односно решења или уговора којим се регулишу  његова права и обавезе, или је на било који начин прекршио правила коришћења подстицаја, Управа ће решењем о повраћају подстицаја наложити да у одређеном року изврши повраћај средстава са обрачунатом припадајућом законском затезном каматом  од дана добијања средстава до дана доношења решења о повраћају. 

Решење о повраћају средстава садржаће износ подстицајних средстава који је корисник дужан да врати, као и број рачуна на који повраћај средстава треба да буде извршен.

Члан 26.

Конкурс ће бити објављен у скраћеној верзији у дневним новинама а целокупан текст Конкурса са прилозима биће објављен у Службеном гласнику, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs, интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs и интернет страници Програма FRUITS & BERRIES www.fb.org.rs

Члан 27.

Овај Конкурс ступа на снагу од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ КОНКУРСА ЗА ОПРЕМУ И МЕХАНИЗАЦИЈУ