Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

и дански програм за развој воћарства у јужној Србији Fruit & Berries

 расписује

 КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ПРОЗВОДЊИ  ЗА ПОДИЗАЊЕ МАТИЧНИХ ЗАСАДА ВОЋА, И ТО: ВИШЊЕ, ШЉИВЕ, ТРЕШЊЕ, ЈАГОДЕ , МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦЕ У 2013/2014. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ - НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ

 ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 Члан 1.

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за набавку репродукционог материјала и производњу садног материјала, односно за подизање матичних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице (у даљем тексту: матични засади), за 2014. годину (у даљем тексту: подстицаји), на територији  пет округа у јужној Србији - Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Подстицаји за производњу садног материјала су плаћања за подизање матичних засада основне категорије воћака(у даљем тексту: матични засади) кроз рефундацију трошкова за купљене саднице и подлоге основне категорије, односно за куповину репродукционог материјала (калем окца и подлоге) предосновне и основне категорије кроз рефундацију трошкова за њихову куповину (у даљем тексту: репроматеријал).

Подстицаји се користе за следеће инвестициjе: 

1)      накнаду трошкова куповине репродукционог материјала
2)      накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива матични засад.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Члан 2.

Право учешћа на Конкурсу има:

1) предузетници
2) правна лица.

                     Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја ако:

1)ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13; у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном статусу
2)на дан подношења пријаве у Регистру има пријављене површине на којима су подигнути засади под одговарајућим културама у складу са Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела (у даљем тексту: пријављене одговарајуће културе у складу са Шифарником).

3) нису основани од стране Владе Републике Србије, покрајине или општине, односно који у власничкој структури учествују са најмање 51% приватног капитала.

ОПШТИ УСЛОВИ

Члан 3.

Лица из члана 2. став 1. овог конкурса (у даљем тексту: подносилац пријаве) имају право на подстицајна средства ако:

1) су матични засади воћа подигнути у јесен 2013. године и пролеће 2014. године;       

2) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да има пријављене површине на којима су подигнути матични засади под одговарајућим културама (садни материјал воћака, матичњаци воћака, садни материјал винове лозе, матичњаци винове лозе или хмељ), у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;

3) да су уписани у Регистар произвођача садног материјала Управе за заштиту биља у складу са законом којим се уређује производња садног материјала;

4) лица из члана 2. став 1. тачка 1.  имају право на коришћење подстицаја уколико имају пријављено пребивалиште и парцелу, односно лица из члана 2. став 1. тачка 2. уколико имају пријављено седиште и парцелу на територији округа предвиђених конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски);

5) су катастарске парцелe на којима су подигнути матични засади, који су предмет пријаве, у њиховом власништву или ако на њима имају право закупа, односно коришћења на основу закљученог уговора са закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове пољопривреде са роком важења од најмање осам односно најмање две године за производне засаде јагоде које се рачунају од дана подношења пријаве на конкурс;

6) не користе земљиште по основу уговора о закупу или по основу неког другог правног посла који је закључен са правним лицем, осим ако земљиште користе по основу уговора о закупу земљишта закљученим са Министарством најмање до 31. децембра 2022. године, односно за период најмање до 30. септембра 2016. године за производне засаде јагоде;

7) поседују сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) о инвестиционом улагању за подизање вишегодишњих засада (осим за матичне засаде јагоде) за закупљено земљиште у државној својини на коме су подигнути матични засади;

8) земљиште на коме су подигнути производни засади није под било каквим теретом (хипотека, плодоуживање и друго), односно да је у моменту подношења пријаве покренут поступак за скидање терета, а који се мора окончати најкасније до 31. јула 2014. године;

9) за предметну инвестицију (подизање матичног засада воћа) не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја по неком другом основу;

10) изјаве да су извршили риголовање (дубока обрада), односно подривање земљишта у току 2012. или 2013. године, на катастарским парцелама на којима су подигнути матични засади вишње, шљиве и трешње са минималном дубином од 0,6 метара (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 метра за производне засаде јагодастих врста воћака, односно јагоде, малине, купине или боровни

11) изјаве да  је пре подизања матичног засада на катастарским парцелама извршена основна хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту;

12) су извршене анализе земљишта на присуство најбитнијих штетних организама и извршени прегледи од стране фитосанитарног инспектора о испуњености услова локације за подизање матичних засада најкасније до дана подношења захтева;

13) да у случају сорте која је уписана у Регистар заштићених биљних сорти у складу са Законом о заштити права оплемењивача биљних сорти(„Службeни гласник РС”, бр. 41/2009 и 88/2011) којим се уређује право оплемењивача биљних сорти има овлашћење носиоца права оплемењивача сорте за коришћење репродукционог материјала те сорте.

За матичне засаде подигнуте на оплемењивачима земљишта (супстратима) у заштићеном простору нису потребне изјаве из претходног става тачке 10. и 11.

Члан 4.

Подстицаји за матичне засаде додељују се на основу броја примљених садница, а исплаћују на основу цене садница из рачуна без обрачунатог ПДВ-а до износа по садници утврђених у члану  5., 6, 7. и 8. овог конкурса.

ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА

Члан 5.

За саднице основне категорије коштичавих воћних врста (шљива, трешња и вишња), односно матични засад сорти намењен производњи калем гранчица, резница, као и матични засад намењен производњи семена исплаћује се до 1.200 динара/садници.

Члан 6.

За саднице основне категорије, односно матични засад вегетативних подлога се исплаћује до 140 динара/садници.

Члан 7.

За саднице основне категорије, односно матични засад за добијање семена се исплаћује до 1000 динара/садници.

Члан 8.

За саднице основне категорије, односно матични засад јагодастих врста воћака:

1)малине се исплаћује до 50 динара
2)јагоде се исплаћује до 40 динара
3)купине се исплаћује до 100 динара
4)боровнице се исплаћује до 400 динара

Право на подстицаје подизања матичних засада по основу овог конкурса, подносилац пријаве може да оствари једном у току године на основу конкурсне пријаве и то за максималан укупан износ до 3.000.000,00 динара.

 Члан 9.

 Износ подстицаја за производне засаде воћака из члана 5, 6., 7. и 8. овог конкурса увећава се због специфичности услова у којима се заснива матични засад за по 10% по садници за матичне засаде:

1) са српским домаћим и одомаћеним сортама воћака
2) које су подносиоци захтева подигли на територији општине која припада подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са Правилником о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС”, бр. 29/13).

Члан 10.

Подносилац захтева има право на коришћење подстицаја за матичне засаде ако је примљено најмање 80 % засађених садница рачунајући од укупног броја засађених садница и ако су саднице здравствено и сортно исправне, као и ако подносилац захтева поседује документацију за њихово слободно умножавање.

Проценат пријема садница инспектор утврђује у првој инспекцијској контроли подигнутог матичног засада.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Члан 11.

Право на коришћење подстицаја, подносилац пријаве може да оствари једном у току трајања конкурса, на основу пријаве који је саставни део овог конкурса (Образац 1), који може да се поднесе за матичне засаде различите по врстама воћа, сортама или клоновима који су уписани у Регистар сорти пољопривредног биља који се води у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља.

Члан 12.

Пријава за подстицаје у складу са овим Конкурсом подноси се на Обрасцу 1 –Пријава на Конкурс - одобравање инвестиција за 2014. годину, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део, заједно са неопходном документацијом у затвореним ковертама са назнаком пошиљаоца – подносиоца пријаве (име, презиме, адреса) и назнаком: „Не отварати –Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицајних средстава за рурални развој  кроз  инвестиције у примарној производњи за подизање матичних засада воћа, и то: вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице у 2013. години на територији пет округа у јужној Србији -Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски (за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији  FRUITS&BERRIES ), лично или препорученом поштом, на адресу: Управа за аграрна плаћања, Ул. Хајдук Вељкова 4 - 6, 15000 Шабац.

Рок за подношење пријаве по овом конкурсу је 09мај 2014. године.

Члан 13.

Уз пријаву се обавезно подноси следећа документација:

1) читко попуњена пријава на Конкурс са обавезним потписом односно овером подносиоца (Образац бр.1)
2) оверена фотокопија ОП обрасца за правна лица и предузетнике
3) фотокопију решења о упису у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља
4) оригинал рачун (или оверену фотокопију тог рачуна),  који мора да гласи на име подносиоца пријаве на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова набавке основног садног материјала (репродукционог материјала); фискални исечак, као доказ о извршеној уплати из рачуна; оверена потврда о преносу средстава из рачуна или оверен извод из банке као доказ о извршеној уплати из рачуна. Уз рачун из тачке 5. овог конкурса прилаже се и отпремница (за домаће саднице) или јединства царинска декларација (за увозне саднице). Ако продавац није у систему ПДВ-а тај податак на рачуну мора да буде јасно наведени на рачуну;

5) изјава да је извршено риголовање (дубока обрада), односно подривање земљишта у току 2012. или 2013. године, на катастарским парцелама на којима су подигнути матични засади вишње, шљиве и трешње са минималном дубином од 0,6 метара (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 метра за производне засаде јагодастих врста воћака, односно јагоде, малине, купине или боровнице
6) изјава да  је пре подизања матичног засада на катастарским парцелама извршена основна хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту
7) извод из Регистра привредних субјеката не старији од шест месеци од дана објављивања конкурса из којег се види да је основна делатности производња садног материјала, односно копија одлуке или оснивачког акта или статута предузећа, односно предузетника подносиоца пријаве из које се види да је једна од делатности којом се подносилац пријаве бави производња садног материјала
8) копија плана у размери 1:1000 до 1:3000 и извод из катастра непокретности са подацима о власништву,  (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет пријаве
9) уговор о закупу, односно коришћењу земљишта ако је матични засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен у суду, на најмање осам година, односно две године за јагоду, са почетним датумом најкасније од дана подношења пријаве за остваривање подстицаја уколико подносилац пријаве није власник
10) инвестициона сагласност Министарства за подизање вишегодишњих засада на закупљеном државном земљишту
11) потписана изјава под материјалном и кривичном одговорношћу да за исту инвестицију раније није користио подстицај по другом основу
12) фотокопија записника инспектора о утврђивању испуњености услова локације за подизање матичних засада изузев за матичне засаде у заштићеном простору
13) овлашћење носиоца права оплемењивача биљне сорте за коришћење репродукционог материјала те сорте, уколико је сорта заштићена на територији Републике Србије и уписана у Регистар заштићених биљних сорти
14) фотокопија документације о набављеном садном материјалу одговарајуће категорије (документ о пореклу садног материјала и фитосертификат, односно биљни пасош – пратећа исправа)
15) бизнис план подизања и одржавања производног засада (форма  бизнис плана се налазе у прилогу 3  Конкурса)

Члан 14.

  Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, осима у случајевима када одредбе Конкурса изричито предвиђају фотокопију.

      Управа задржава право да затражи и додатну документацију.
Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Конкурсна документација се не враћа.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Члан 15.

Испуњеност прописаних услова, односно административну контролу докумената из члана 13. и 14. Конкурса, спроводе службеници Министарства – Управе за аграрна плаћања, у складу сазаконом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, и то контролом пријаве на Конкурс и докумената приложених уз пријаву,  израдом решења за одобравање и исплату  подстицаја и провером података о којима евиденције воде други  органи и државне управе и  институције,

 

Члан 16.

Контролу на терену спроводи Министарство преко фитосанитарног инспектора. Фитосанитарни инспектор је дужан да у току текуће године изврши прву контролу подигнутог матичног засада и сачини записник о извршеном прегледу матичног засада као и да констатује да су извршене анализе земљишта на присуство најбитнијих штетних организама и извршени прегледи о испуњености услова локације за подизање матичних засада.

Инспектор је дужан да врши контролу једном годишње, као и завршну контролу матичних засада на период од најмање осам година за шљиву, трешњу, вишњу, малину, купину и боровницу, односно најмање две године за матичне засаде јагоде од момента заснивања засада, а у циљу провере спровођења мера неге, одржавања и заштите матичних засада.

Записник о првој и завршној контроли, инспектор доставља Управи. На захтев Управе фитосанитрни инспектор доставља записник о годишњој контроли.

О времену вршења контроле на терену министарство надлежно за послове пољопривреде обавештава подносиоца пријаве односно корисника најкасније 48 часова пре времена одређеног за контролу.

Члан 17.

Програм FRUITS&BERRIES врши контролу и оцену оправданости  Бизнис планова. 
Пријава у којој бизнис план буде оцењен са мање од 10 поена неће бити даље разматрана( форма Бизнис плана, у прилогу 3).

Члан 18.

Управа, после прве инспекцијске контроле подигнутог матичног засада, решењем утврђује право подносиоца пријава на коришћење подстицаја (у даљем тексту: корисници средстава).
Решењем из става 1. овог члана нарочито се уређује обавеза корисника средстава да спроведе агротехничке мере, односно мере неге, одржавања и заштите матичног засада.

Поред обавеза из става 2. овог члана,  решењем се између осталог, утврђује обавеза корисника средстава да спроводе мере у складу са Планом подизања и одржавања матичног засада који је у Прилогу 3, и чини саставни део Конкурса.

На то решење се може уложити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема.

 

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈА

Члан 19.

 

             Управа исплаћује подстицајна средства на наменски рачун корисника средстава након подизања матичног засада воћа, достављања читко попуњене пријаве читко попуњене пријаве који је саставни део Конкурса са све конкурсом предвиђеном документацијом, као и извршене контроле од стране министарства надлежног за послове пољопривреде.
             Подстицајна средства за производне засаде свих врста воћака исплаћују се у у пуном износу средстава, за трошкова плаћања садница из чл.5. 6. 7. и 8. овог Конкурса и за накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива матични засад из члана 9. овог Конкурса.

Члан 20.

Уколико се деси оштећење од мраза, града, суше, пожара и слично и уништавања, односно пропадања више од 10 % од примљених биљака матичног засада, корисник средстава се обавезује да у року од 7 дана од дана насталог оштећења о томе обавести Управу. 

На основу обавештења корисника средстава, Управа обавештава фитосанитарну инспекцију у циљу утврђивања стања на терену, а након теренске контроле, инспекција доставља записник о теренској контроли Управи.

Корисник средстава се обавезује  да овакве матичне засаде подсади или да засади нов матични засад у наредних две године (рачунајући и дату годину када је било оштећење), при чему је у обавези да о томе писмено обавети инспектора након садње и да му преда документацију о квалитету и здравственој исправности, односно категорији садница, сортности и куповини садница основне категорије, а инспектор шаље записник о контроли оваквих подсађених, односно новозасађених матичних засада Управи.

Уколико се на основу записника инспектора утвди да су подсађени, односно новоподигнути матични засади у складу са овим правилником и прописима о садном материјалу, корисник средстава нема обавезу враћања подстицаја.

Члан 21.

            Кориснику средстава за кога се утврди је поступао противно одредбама овог Конкурса, односно решења којим се регулишу  његова права и обавезе или је на било који начин прекршио правила коришћења подстицаја, Управа ће решењем о повраћају подстицаја наложити да у одређеном року изврши повраћај  средстава са обрачунатом припадајућом законском затезном каматом  од дана добијања средстава до дана доношења решења о повраћају.

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

Члан 22.

Конкурс ће бити објављен у Службеном гласнику, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs,  интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs и интернет страници Програма FRUITS & BERRIES www.fb.org.rs

Члан 23.

Конкурс је отворен даном објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

ПРЕУЗМИТЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ КОНКУРСА ЗА МАТИЧНЕ ЗАСАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ ЗА КОНКУРИСАЊЕ И ОБРАСЦЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПОПУНИТИ И ПРИЛОЖИТИ СА ОСТАЛИМ ДОКУМЕНТИМА