06.03.2012.
KONKURS O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE U PROIZVOĐAČKO PRERAĐIVAČKE KAPACITETE


ПРЕУЗМИТЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ КОНКУРСА ЗА ОПРЕМУ
ПРЕУЗМИТЕ ДУКУМЕНТАЦИЈУ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПОПУНИТИ И ПРИЛОЖИТИ УЗ ЗАХТЕВ  ЗА ОДОБРЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА

 

КОНКУРС

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРОИЗВОЂАЧКО ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ У ВЕЗИ ЗАСАДА ВОЋА, И ТО: ВИШЊЕ, ШЉИВЕ, ЈАГОДЕ, МАЛИНЕ И БОРОВНИЦЕ У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ - НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ

 

Члан 1.

 Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада вишње, шљиве, јагоде, малине и боровнице у 2012. години (у даљем тексту: подстицаји) на територији 5 округа у Jужној Србији - Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

 Подстицаји се користе за следеће инвестициjе:

 1) набавку нове механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа

2) набавку нове механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града и хладноће

3) набавку нових машина и опреме за наводњавање воћа

4) набавка нове механизације и опреме за бербу воћа

5) набавку нове опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору

6) набавку нових трактора намењених употреби у воћарству

7) набавка нове опреме за прање, пребир, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа, бокс палете као и рам палете за складиштење воћа у хладњачама

8) набавка нове расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панелима

 Детаљна листа опреме по инвестицијама тачка 1-8, приказана је у члану 14. табела бр.1

 Члан 2.

 Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим јавним конкурсом, имају:

 1) физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва

2) предузетници

3) привредна друштва која су разврстана као мала и средња правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија

4) земљорадничке задруге

 Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја ако су:

1) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11 и 97/11 - у даљем тексту: Правилник) и налазе се у активном статусу

2) реализовала инвестиције по основу прописа којима се уређују мере за подршку руралном развоју за 2011. годину, што ће Управа за аграрна плаћања проверавати увидом у службене базе података

3) у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја немају евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству пољопривреде по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита

4) имају измирене пореске обавезе за 2011. годину

 Лица из става 1. тач 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја уколико имају пријављено пребивалиште и парцелу, односно лица из тачака 2, 3. и 4. уколико имају пријављено седиште и парцелу на територији округа предвиђених конкурсом (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски).

 Лица из става 1. тачke. 2, 3. и 4. овог члана имају право на коришћење подстицаја ако су:

1) као пољопривредна газдинства уписана у Регистар у складу са Правилником и регистрована у Регистар привредних субјеката, а лица из тачке 3. овог члана, и ако су према подацима из финансијског извештаја за 2011. године, разврстана у мала или средња правна лица, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 - др. Закон)

2) на дан подношења захтева претежна или једна од делатности гајење воћа

 Лице из става 1. овог члана има право на коришћење подстицаја за инвестиције из члана 1. став 2. тачке 1-6 уколико у Регистру пољопривредних газдинастава у структури биљне производње има пријављених минимум 0,15 хектара под воћним засадима.

Лица из става 1. овог члана остварују право на коришћење подстицаја само уколико Бизнис план, који је предвиђен као елемент потребне документација која је обавезна уз подношење захтева за одобравање подстицаја, буде оцењен са 10 и више поена.

 Члан 3.

 Лица из члана 2. став 1. овог Конкурса имају право на подстицаје уколико су катастарске парцелe из члана 2. став 5, односно уколико је предмет инвестиције, у њиховом власништву или у закупу са лицем на период од најмање осам година, који се рачуна од дана подношења пријаве на конкурс и уколико ове непокретности нису под било каквим теретом (хипотека, плодоуживање и друго).

 Члан 4.

 Подстицаји за инвестиције из члана 1. став 2. утврђују се у проценту од 50% плаћеног износа реализоване инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства. За финансирање инвестиције по овом конкурсу не могу се користити средства лизинга.

 Члан 5.

Лица из члана 2. став 1. остварују право на коришћење подстицајa ако је минималан износ инвестиције 50.000 динара без припадајућег пореза на додату вредност и царине.

 Члан 6.

 Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом, остварује се на основу једне пријаве – једног захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: пријава на конкурс за коришћење подстицаја), у зависности од инвестиције, која се односи на:

 1) једну или више инвестиција из члана 1. став 2. тачке 1-6 овог конкурса и то за максимални износ подстицаја до 2.000.000 динара или

2) једну или обе инвестиције из члана 1. став 2. тачке 7 и 8 овог конкурса и то за максимални износ подстицаја до 20.000.000 динара

 Члан 7.

 

Корисник подстицаја дужан је да:

 

1) покретну ствар, односно опрему, машине и механизацију која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје користи у складу са предвиђеном наменом

2) покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје користи на површинама предвиђеним у члану 2. став 5. – а које су уредно пријављене у његовом пољопривредном газдинству за воћарску производњу и односе се на воћне засаде вишње и/или шљиве и/или јагоде и/или малине и/или боровнице

3) покретну ствар, односно опрему, машине и механизацију која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, у року од пет година од дана исплате подстицаја

4) сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање пет година од дана исплате подстицаја

5) омогући вршење контроле на лицу места од стране пољопривредног инспектора у року од пет година од дана исплате подстицаја

6) покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје видљиво означи након реализације инвестиције, да је инвестиција суфинансирана од стране министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) и програма FRUITS & BERRIES. О начину и условима обележавања кориснице средстава ће бити накнадно обавештени од стране FRUITS & BERRIES

 Члан 8.

 Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са одредбама члана 7. тачке 1. до 5. дужан је да врати примљени износ подстицаја са припадајућом законском затезном каматом.

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са одредбом из члана 7. тачка 6. дужан је да видљиво означи да је инвестиција суфинансирана од стране Министарства и програма FRUITS & BERRIES у року од 15 дана од дана пријема обавештења о утврђеној неправилности, у супротном дужан је да врати примљени износ подстицаја са припадајућом законском затезном каматом.

 Члан 9.

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се на Обрасцу 1 - Захтев за одобравање инвестиција за 2012. годину, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део са неопходном документацијом доставаља се овом Министарству путем поште, препорученим писмом, на адресу: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, ул. Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац.

 Адреса подносиоца захтева и назив конкурса морају бити јасно назначени на коверти, такође, треба написати на коверти: Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за рурални развој кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете за прераду воћа у 2012. години на територији пет округа у Јужној Србији-Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски (за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у Jужној Србији FRUITS & BERRIES ) са назнаком “не отварати”.

 Рок за подношење захтева по овом Конкурсу је 30. април, 2012. године.

Члан 10.

Потребна документација која је обавезна уз подношење захтева за одобравање инвестиције:

 1. читко попуњен захтев са обавезним потписом носиоца пољопривредног газдинства и лица овлашћеног за заступање ако се ради о правном лицу или предузетнику (Образац бр.1)

2. фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства или лица овлашћеног за заступање ако се ради о правном лицу и предузетнику

3. оверена фотокопија ОП обрасца за правна лица и предузетнике

4. извод из регистра Агенције за привредне регистре (не старији од шест месеца од дана објављивања конкурса) за правна лица и предузетнике;

5. за правна лица - оверена фотокопија обавештења о разврставању у мало и средње предузеће у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 - др. закон) према подацима из финансијског извештаја из 2011. године

6. потврда о измиреним пореским обавезама за 2011. годину и то: потврду о измирењу доспелих обавеза јавних прихода коју издаје надлежна филијала пореске управе као и потврду о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода издату од стране одељења Пореске управе при јединици локалне самоуправе

7. за земљорадничке задруге - табела са подацима о задругарима (најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу)

8. Бизнис план (форме бизнис планова се налазе у прилогу конкурса);

9. оригинал предрачун за опрему која ће се набављати оверен од стране добављача чија је важност најмање 90 дана;

10. копија плана у размери 1:2.500 и извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет захтева;

11. Главни пројекат према чл. 120. Закона о планирању и изградњи и грађевинску дозволу (за инвестицје из члана 13 табела 1 тачка 8. а које ће се реализовати у ново изграђеном објекту)

12. употребна дозвола постојећег објекта и Главни пројекат према чл. 120. Закона о планирању и изградњи за адаптацију (за инвестицје из члана 13. табела 1 тачка 8. а које ће се реализовати у адаптираном објекту)

13. доказ да је објекат у поступку легализације, издат од надлежног органа у складу са Законом о планирању и израдњи

14. Потврду надлежног органа на којој се инвстиција спроводи да не издаје грађевинске и употребне дозволе, односно да за предмет инвестиције за коју се даје подстицај не издаје грађевинску и употребну дозволу

15. потписана изјава под материјалном и кривичном одговорношћу да у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (у даљем тексту Министарство) по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита као и да за исту инвестицију раније није користио подстицај по другом основу

Члан 11.

Потребна документација која се подноси као доказ испуњености критеријума селекције наведених у овом конкурсу:

1. потврда о броју дана неликвидности за последњих 12 месеци од тренутка објављивања конкурса издата од стране Народне банке

2. биланси успеха за претходне две године или биланс успеха за 2011. годину уколико је подносилац захтева лице основано у 2011. години;

3. Извештај инспектора или сертификат да подносилац захтева ради у складу са принципима HACCP, Global GАP, BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или потврду да је у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача

4. Фотокопија личних карата за чланове комерцијалног регистрованог пољопривредног газдинства, односно извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове

 Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или као оверена копија.

 Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача.

Члан 12.

 Административну контролу докумената из члана 10. и 21. Конкурса спроводе службеници Министарства – Управе за аграрна плаћања, контролом пријаве на конкурс и докумената приложених уз пријаву, израдом ранг листе, израдом решења за одобравање и исплату подстицаја и провером података о којима евиденције воде други органи државне управе и институције, док у случају достављања односно утврђивања нетачних података, корисник подстицаја губи статус активног пољопривредног газдинства и стиче статус пасивног пољопривредног газдинства, у складу са Правилником, уз обавезу враћања примљеног износа подстицаја за који се обрачунава законска затезна камата.

 Члан 13.

У неприхватљиве трошкове по овом Конкурсу спадају:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност

2) царинске, увозне и остале врсте административних такси као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сличне накнаде

4) половна опрема и материјали

5) доприноси у натури ( сопствени рад и материјал подносиоца захтева)

Члан 14.

 Прихватљиви трошкови по овом конкурсу су:

Табела бр.1– прихватљиви трошкови

 

Р.

Бр.

Инвестиције за које се дају подстицаји

Врста опреме

Проценат поврата без ПДВ-а

Максимални износ подстицаја у РСД

1

Набавка нове механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа

1.Садилице и вадилице
2.Механизација за ситњење остатака након резидбе воћа и скупљање истог

50%

500.000,00

2

Набавка нове механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града, хладноће

1.Противградна мрежа

2.Стубови за противградну мрежу

3.Материјали за покривање воћарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил

4.Системи за наводњавање у циљу заштите од мраза (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери,вентили, славине)

5.Ношене прскалице максималне запремине 440 л
6.Атомизери

50%

500.000,00

3

Набавка нових машина и опреме за наводњавање воћа

1.Пумпе за наводњавање

2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, безински и електро погон)

3. Системи за наводњавање "кап по кап". (цеви за довод воде, разводне цеви, спојнице, капајући окитени-полидрипови, капајуће траке - само за јагоду, филтери, уређај за убризгавање минералних ђубрива, вентили, славине)

50%

500.000,00

4

Набавка нове механизације и опреме за бербу воћа

1. Тресачи или други берачи воћа

2. Покретне платформе за бербу воћа

50%

1.000.000,00

5

Набавка нове опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору

1. Конструкције за објекте заштићеног простора покривеног пластиком (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне)

2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора

3. Фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте

4. Мреже за сенчење објекта

50%

500.000,00

6

Набавка нових трактора намењених употреби у воћарству

Трактори максималне снаге до 70 kw, укључујући и моделе ИМТ-539 и Раковица ИМР-65

50%

1.000.000,00

7

Набавка нове опреме за прање, пребир, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа, бокс палете као и рам палете за складиштење воћа у хладњачама

1.Перилице

2.Калибратори

3.Класирке

4.Сортирке

5.Избијачице

6.Пакерице са аутоматским вагама

7.Полирке

8.Сушаре за воће

9.Бокс палете и рам палете које се захтевају по међународним стандардима

10.Метал детектори

50%

10.000.000,00

8

Набавка нове расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панелима

1.Компресори
2.Испаривачи
3.Кондензатори
4.Панели

5.Врата за коморе

50%

20.000.000,00

Члан 15.

Контрола на терену спроводи се пре одобрења захтева, пре исплате подстицаја и током пет година од дана исплате, а спроводе је инспектори надлежни за послове пољопривреде.

 Контролу на лицу места пре одобравања захтева којом се проверавају подаци из захтева и потврђује да инвестиција није започета предвиђена је за све инвестиције из члана 1 став 2. тачка 1-8.

 Инспектор ће пре сваке контроле обавестити корисника у року не дужем од 48 сати пре самог обављања контроле.

Члан 16.

 Програм FRUITS & BERRIES врши контролу и оцену оправданости Бизнис планова (прилог 3 и 4). У случају када Бизнис план буде оцењен са мање од 10 поена, таква пријава неће бити даље разматрана нити рангирана.

 Пољопривредна газдинства која конкуришу за опрему максималне вредности инвестиције до 1.000.000,00 динара попуњавају Бизнис план из Прилога 3.

 Уколико је вредност опреме преко 1.000.000,00 динара, и пољопривредна газдинства, као и сви остали попуњавају бизнис план из Прилога 4.

 Сва остала лица из Члана 2. став 1 (предузетници, задруге и мала и средња предузећа) попуњавају бизнис план из Прилога 4.

Члан 17.

 КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ

Табела 2

Критеријуми рангирања подносиоца захтева предузетника, привредних друштава и земљорадничких задруга

Критеријум

Начин бодовања

Број поена

 

Максимални број поена

 

55

Подносилац захтева има седиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (маргинално подручје)

да/не

5/0

Правно лице је земљорадничка задруга

да/не

5/0

Стручна и економска оцена одрживости пројекта (на основу бизнис плана)

10-20

10/20

Правно лице за последњих 12 месеци од тренутка објављивања конкурса није било у блокади дуже од 30 дана

да/не

10/0

Правно лице има позитиван биланс успеха за претходне две године (2009. и 2010. година)

Лице основано 2011. године, те нема биланс успеха или лица са једним или оба биланса успеха из претходне две године у којима је исказано негативно пословање односно са негативним билансом успеха за 2010. годину за лица која су основана 2010. године

0

Последња два биланса успеха са исказаним позитивним пословањем односно биланс успеха са исказаним позитивним пословањем за 2010. годину за лица која су основана 2010 године.

5

Подносилац захтева ради у складу са принципима HACCP или Global GAP или BRC или ISO стандарда или је сертификован за органску производњу или је у процесу конверзије за добијање статуса органског произвођача

да/не

10/0

 

Табела 3.

Критеријуми рангирања подносиоца захтева физичких лица - носиоца комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава

Критеријум

Начин бодовања

Број поена

 

Максимални број поена

 

55

Подносилац захтева је лице рођено почев од 01.01.1971.

да/не

5/0

Подносилац захтева има пребивалиште у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (маргинално подручје)

да/не

10/0

Подносилац захтева је жена

да/не

10/0

Стручна и економска оцена одрживости пројекта (на основу Бизнис плана)

10-20

10/20

Број чланова комерцијалног регистрованог пољопривредног газдинства

2 / 3-4 /5+

3/5/10

 Члан 18.

 Рангирање подносиоца захтева за које се утврди да испуњавају услове прописане овим конкурсом, Министарство врши утврђивањем ранг листе за предузетнике, привредна друштва и земљорадничке задруге, као и ранг листе за физичка лица у складу са критеријумима, начином бодовања и бројем бодова предвиђеним у оквиру критеријума селекције из члана 17 - табела 2. и табела 3.

Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова, приликом утврђивања ранг листе предност ће имати подносиоци захтева који су раније поднели захтев.

Подносиоци захтева имају право приговора на ранг листу у року од 15 дана од дана објављивања. Одлука донета по евентуално уложеним приговорима је коначна.

 Члан 19.

У случају када се на основу ранг листа утврди да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим рангираним подносиоцима захтева на ранг листама одредиће се праг изнад кога ће се налазити пријаве на основу броја бодова за које постоји довољно опредељених финансијских средстава за доделу подстицајних средстава

Члан 20.

Права и обавезе у вези са коришћењем подстицаја уређују се решењем директора Управе, којим се одобрава захтев подносиоца пријаве. На то решење се може уложити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема.

 Подносилац захтева који оствари право на подстицајна средства у складу са овим конкурсом (у даљем тексту: корисник средстава), дужан је да инвестицију за коју је остварио право реализује у року који ће се утврдити решењем, а у зависности од врсте инвестиције.

 Активности везане за реализацију инвестиције корисник средстава не сме започети пре добијања решења о одобрењу субвенције од стране УАП при чему документа која се односе на плаћање предметне инвестиције морају носити датуме након доношења решења о одобрењу средстава.

 Наведено решење ће садржати клаузулу да је подносилац захтева остварио право да се по утврђивању испуњености свих услова, рокова за реализацију инвестиције и стављања у функцију донесе ново решење о исплати подстицаја.

 Члан 21.

У случају да корисник подстицаја по конкурсу одустане од инвестиције или му је из других разлога онемогућена њена реализација, право на коришћење подстицаја може се утврдити следећем лицу на ранг листи. Корисник средстава дужан је да обавести Министарство о свом одустајању од инвестиције, као и о разлозима за одустајање писменим путем.

Члан 22.

Подстицаји се исплаћују на рачун подносиоца захтева после реализације инвестиције, достављања читко попуњеног Захтева за исплату који је саставни део конкурса и све конкурсом предвиђене документације као и извршене контроле од стране Министарства.

 Подносилац захтева приликом подношења захтева за исплату дужан је да достави следећу документацију:

1. Читко попуњен захтев за исплату са обавезним потписом носиоца пољопривредног газдинства и лица овлашћеног за заступање ако се ради о правном лицу или предузетнику (Образац бр.2)

 2. Оригинал рачун (или оверену фотокопију тог рачуна), отпремница којом се доказује набавка опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице и доказ о извршеном плаћању: оверена потврда о преносу средстава или оверен извод из банке као доказ да је плаћање извршено односно готовински рачун и фискални исечак за физичка лица

 3. Копија гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа

 4. Доказ да је објекат у поступку легализације, издат од надлежног органа у складу са Законом о планирању и израдњи

 5. Потврду надлежног органа на којој се инвстиција спроводи да не издаје грађевиснке и употребне дозволе, односно да за предмет инвестиције за коју се даје подстицај не издаје грађевинску и употребну дозволу

 Члан 23.

 Кориснику средстава за кога се утврди је поступао противно одредбама овог Конкурса, односно решења којим се регулишу његова права и обавезе, или је на било који начин прекршио правила коришћења подстицаја, Управа ће решењем о повраћају подстицаја наложити да у одређеном року изврши повраћај средстава са обрачунатом припадајућом законском затезном каматом од дана добијања средстава до дана доношења решења о повраћају.

 Решење о повраћају средстава садржаће износ подстицајних средстава који је корисник дужан да врати, као и број рачуна на који повраћај средстава треба да буде извршен.

 Уколико корисник не поступи у складу са решењем о повраћају, Министарство ће поднети тужбу надлежном суду, а газдинство ће бити преведено у пасивни статус.

 Члан 24.

 Конкурс ће бити објављен у скраћеној верзији у дневним новинама а целокупан текст Конкурса са прилозима биће објављен у Службеном гласнику, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде www.mpt.gov.rs, интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs и интернет страници Програма FRUITS & BERRIES www.fb.org.rs.

 Члан 25.

Овај Конкурс ступа на снагу од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 Nazad