Канцеларија Програма подршке развоју воћарства и бобичастог воћа у Јужној Србији -  FRUITS & BERRIES Програм

РАСПИСУЈЕ 
ЈАВНИ ПОЗИВ

За увођење међународних стандарда за пољопривредна газдинства, задруге, мала и средња предузећа и предузетнике за 2015. годину

 

Бесповратна средства ће се одобравати за: 

 • Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда квалитета   (стандардизација, сертификација, ресертификација, надзор, знак квалитета)  

ПРАВО НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИМАЈУ СЛЕДЕЋА ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • физичка лица – носиоци активних комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава
 • предузетници
 • микро, мала и средња предузећа
 • земљорадничке задруге са најмање 10 чланова који  имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ:

 • Да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистрована на територији Републике Србије и то на територији Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког или Пчињског округа
 • Да успешно послују претходне две године (важи за предузећа, предузетнике и задруге)
 • Да по истом основу и за исти период, нису користили подстицајна средства других државних институција или других донатора (домаћих или страних)
 • Да у свом производном асортиману имају бар једну од следећих врста воћа: вишња, трешња, шљива, малина, јагода, боровница, купина

     ПРАВНИ ОКВИР

Правни оквир реализације Програма представља закључење следећих уговора:

 1. Закључени Уговори између одабраних подносиоца захтева и пружаоца услуга (консултантске и сертификационе куће)
 2. Закључен Уговор између FRUITS & BERRIES Програма и одабраног подносиоца захтева

Одабрано предузеће/радња је у обавези да, пре дана потписивања Уговора са Канцеларијом FRUITS & BERRIES Програма, потпише Уговоре са изабраном консултантском и сертификационом кућом и да по један примерак тих уговора достави Канцеларији.

Уговори закључени са консултантском и сертификационом кућом морају бити у складу са њиховим понудама, достављеним при подношењу пријаве, у погледу предмета уговора, цене услуге, рокова реализације и осталих елемената понуде на основу којих је пројекат оцењен.

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

 • Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 20.000,00 ЕУР
 • Средства се додељујu у распону од, минимум 500,00 ЕУР до максимум 5.000,00 ЕУР
  (у динарској противвредности на дан исплате)
 • FRUITS & BERRIES Програм  ће на основу уговора са корисником рефундирати износ до 70% од укупног износа пројекта без ПДВ-а, а највише у износу од 5.000,00 ЕУР
 • Средства ће бити рефундирана након завршетка пројекта и достављања доказа о завршеним активностима
 • Пријаве ће бити процесуиране према принципу: FIRST COME - FIRST SERVE

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

Рок за подношење пријава почиње од  09.11.2015. године и траје до 31.12.2015. односно, до исцрпљивања фондова за ову намену.
Крајњи рок за завршетак активности одобрених пројеката је 6 месеци, осим за GLOBAL GAP где је рок 9 месеци.
Конкурсом се финансирају ретроактивно и активности започете од 01. Јануара 2015. године.

ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ АКТИВНОСТИ И МЕРОДАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда квалитета односи се на:

 • имплементацију различитих стандарда из области квалитета, безбедности хране, и то: GLOBAL GAP, ISO 22000 , ISO 14001, ORGANIC, BRC,  HACCP и други
 • сертификацију и ресертификацију стандарда и надзор
 • имплементацију и/или сертификацију знака квалитета

Резултат ове активности подразумева следеће:

 • сертификат, атест или потврда овлашћене сертификационе куће

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Попуњена и оверена пријава (Образац 1)
 2. Фотокопија решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре или Решење о регистрацији пољопривредног газдинства
 3. Потврда од НБС (Народна банка Србије) да није покренут поступак принудне наплате над подносиоцем захтева (важи за мала и средња предузећа, предузетнике и задруге)
 4. Фотокопија биланса стања, биланса успеха и статички анекс за 2014. годину (важи за предузетнике, мала и средња предузећа и задруге)
 5. Потписана и оверена писмена изјава  подносиоца захтева о прихватању услова за доделу средстава (образац 2)
 6. По једна понуда од консултантске и сертификационе куће

Канцеларија FRUITS & BERRIES Програма задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од корисника, као и од консултантске и сертификационе куће.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ:

 1. Попуњен захтев за рефундацију средстава - Образац бр. 3
 2. Попуњен финансијски идентификациони лист који оверава пословна банка - Образац бр. 4
 3. Фактуре консултантске и сертификационе куће
 4. Изводе из пословне банке са назнаком извршеног плаћања
 5. Доказе о завршеној активности 

ПРОЦЕДУРА СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 1. Објављивање јавног позива на веб сајту канцеларије FRUITS & BERRIES Прокрама: www.fb.org.rs
 2. Прикупљање пријава у року назначеном у јавном позиву. Пријаве се подносе лично или препорученом пошиљком на доле наведену адресу FRUITS & BERRIES Програма
 3. Комисија за избор захтева за доделу бесповратних средстава (у даљем тексту: Комисија) састављена је од запослених у Канцеларији FRUITS & BERRIES Програма (виши саветник, заменик вишег саветника и администратор)
 4. Одлучивање о поднетим пријавама у складу са правилима Програма
 5. Обавештавање подносилаца пријава о резултатима писменим путем
 6. Потписивање Уговора између FRUITS & BERRIES Програма и корисника средстава. Корисник средстава дужан је да пре дана потписивања Уговора, потпише Уговор са изабраном консултантском и сертификационом кућом и да по један примерак тих уговора достави FRUITS & BERRIES Програму
 7. Реализација активности у предвиђеном року
 8. Прикупљање извештаја о реализованим активностима у складу са Уговором. Разматраће се само благовремено пристигли извештаји, а FRUITS & BERRIES Програм задржава право да кориснику средстава, који поднесе непотпун извештај или на било који други начин не испуни уговорне обавезе, не исплати средства предвиђена Уговором
 9. Извештај мора да садржи: правилно попуњене обрасце предвиђене Уговором, наведене фактуре , извод из банке којим се доказује да је корисник средстава уплатио 100% вредности за извршене услуге консултантској и сертификационој кући и доказе о успешно завршеним активностима који су дефинисани Уговором
 10. Рефундација средстава у складу са Уговором

Саставни део овог Конкурса су: 

 1. Јавни позив програма FRUITS & BERRIES Програма за доделу бесповратних средстава
 2. Образац 1 – Пријава за Програм за доделу бесповратних средстава
 3. Образац 2 – Изјава
 4. Образац 3 – Захтев за исплату (рефундацију) средстава
 5. Образац 4 – Финансијски идентификациони лист

Јавни позив, пријавa и други пратећи обрасци доступни су електронском облику на интернет сајту FRUITS & BERRIES Програма на адреси: www.fb.org.rs и у штампаном облику у канцеларији FRUITS & BERRIES Програма.

За детаљније информације можете се обратити канцеларији FRUITS & BERRIES Програма на телефоне: 018/517-849; 018-517-850; 064-147-9308; 064-6591-527.

Пријаве се подносe лично у канцеларију FRUITS & BERRIES Програма, или препорученом поштом на адресу:

FRUITS & BERRIES ПРОГРАМ
7. jули 22.
18000 НИШ

са назнаком  “ЗА УВОЂЕЊЕ СТАНДАРДА”

                                                                           

ПРЕУЗМИТЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЕРЗИЈЕ ДОКУМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

 1. Јавни позив програма FRUITS & BERRIES Програма за доделу бесповратних средстава за увођење стандарда
 2. Образац 1 – Пријава за Програм за доделу бесповратних средстава
 3. Образац 2 – Изјава
 4. Образац 3 – Захтев за исплату (рефундацију) средстава
 5. Образац 4 – Финансијски идентификациони лист
   

У Нишу, 09.11.2015.

 

***********************************************************

**********************************************************
JAVNI POZIV ZA UVOĐENJE STANDARDA
Krajnji rok za podnošenje prijava bio je 31.12.2015.
*********************************************************
REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU
I MEHANIZACIJU

(Rezultati se odnose na konkurs koji je bio otvoren              do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

****************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske i ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 
BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu