05.11.2011.
Javni poziv

JAVNI POZIV Za uvođenje međunarodnih standarda za poljoprivredna gazdinstva i zadruge, mala i srednja preduzeća i preduzetnike za 2011/2012. godinu

 

 Kancelarija Programa podrške razvoju voćarstva i bobičastog voća u Južnoj Srbiji,  FRUITS & BERRIES, Strahinjića bana bb, NIŠ,  raspisuje

 JAVNI POZIV

Za uvođenje međunarodnih standarda za poljoprivredna gazdinstva i zadruge, mala i srednja preduzeća i preduzetnike za 2011/2012. godinu

 Bespovratna sredstva će se odobravati za:  Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta   (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, nadzor, znak kvaliteta)  

 PRAVO NA DODELU SREDSTAVA IMAJU SLEDEĆA PRAVNA I FIZIČKA LICA:

 • Fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
 • Preduzetnici
 • Mala i srednja preduzeća
 • Zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova koji  imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU:

 • Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije i to na teritoriji Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog ili Pčinjskog okruga
 • Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa
 • Da uspešno posluju prethodne dve godine (važi za preduzeća, preduzetnike i zadruge)
 • Da po istom osnovu i za isti period, nisu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija ili drugih donatora (domaćih ili stranih)
 • Da u svom proizvodnom asortimanu imaju bar jednu od sledećih pet vrsta voća: višnja, šljiva, malina, jagoda, borovnica

 

     PRAVNI OKVIR

 Pravni okvir realizacije Programa predstavlja zaključenje dva ugovora:

 1. Zaključen Ugovor između odabranog podnosioca zahteva i pružaoca usluga (konsultant)
 2. Zaključen Ugovor između FRUITS&BERRIES i odabranog podnosioca zahteva 

         Odabrano preduzeće/radnja je u obavezi da, pre dana potpisivanja Ugovora sa Kancelarijom FRUITS&BERRIES, potpiše Ugovor sa izabranim konsultantom i da jedan primerak tog ugovora dostavi Kancelariji.

         Ugovor zaključen sa konsultantskom kućom mora biti u skladu sa ponudom konsultantske kuće, dostavljenoj pri podnošenju prijave, u pogledu predmeta ugovora, cene konsultantcke usluge, rokova realizacije i ostalih elemenata ponude na osnovu kojih je projekat ocenjen.

 

FINANSIJSKI OKVIR

 • Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 50.000,00 EUR.
 • Sredstva se dodeljuju u rasponu od, minimum  500,00 EUR do maksimum 5.000,00 EUR ( u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate)
 • FRUITS&BERRIES  će na osnovu ugovora sa korisnikom refundirati iznos do 70% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a, a najviše u iznosu od 5.000,00 EUR
 • Sredstva će biti refundirana nakon završetka projekta i dostavljanja dokaza o završenim aktivnostima
 • Prijave će biti procesuirane prema principu: FIRST COME FIRST SERVE

 

VREMENSKI OKVIR

Rok za podnošenje prijava počinje od  07. Novembra 2011. i traje do 30.06.2023. odnosno, do iscrpljivanja fondova za ovu namenu.

Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata je 6 meseci, sem za GLOBAL GAP, gde je rok 12 meseci.

Konkursom se finansiraju aktivnosti započete od momenta objavljivanja konkursa.

 

OPRAVDANI TROŠKOVI AKTIVNOSTI I MERODAVNI REZULTATI

 Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta odnosi se na: 

 • implementaciju različitih standarda iz oblasti kvaliteta, bezbednosti hrane, i to: Global GAP, ISO 22000 , ISO 14001, Organik, BRC, HACCP i drugi
 • sertifikaciju i resertifikaciju standarda i nadzor
 • implementaciju i/ili sertifikaciju znaka kvaliteta

 

Rezultat ove aktivnosti podrazumeva sledeće:

 •  izrađena dokumentacija potrebna za implementaciju standarda ili znaka kvaliteta (dokumentovane procedure, uputstva, zapisi, poslovnik o kvalitetu, dokument politike kvaliteta i dr) i 
   implementiran standard
 •  za sertifikaciju, resertifikaciju ili nadzor: sertifikat, atest ili potvrda ovlašćene sertifikacione kuće

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA: 

 1. Popunjena i overena prijava ( Obrazac 1)
 2. Fotokopija rešenja o registraciji kod Agencije za privredne registre ili Rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva
 3. Potvrda od NBS da nije pokrenut postupak prinudne naplate nad podnosiocem zahteva (važi za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge)
 4. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze do datuma objavljivanja javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa)
 5. Fotokopija bilansa stanja, bilansa uspeha i statički aneks za 2010 godinu (važi za preduzetnike, mala i srednja preduzeća i zadruge)
 6. Tri ponude pružaoca usluga (konsultanta) overene i potpisane od strane ponuđača, koje sadrže definisan obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga, sa referencama i biografijom angažovanih konsultanata
 7. Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade (obrazac PP OD) ili Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade (obrazac PO OPJ) za mesec juni 2011
 8. Potpisana i overena pismena izjava  podnosioca zahteva o prihvatanju uslova za dodelu sredstava (obrazac 2)  

Kancelarija FRUITS & BERRIES zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od korisnika.

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NAKON REALIZACIJE AKTIVNOSTI:  

 1. Popunjen zahtev za refundaciju sredstava - Obrazac br. 3
 2. Popunjen finansijski identifikacioni list koji overava poslovna banka - Obrazac br. 4
 3. Faktura konsultanta
 4. Izvode iz poslovne banke sa naznakom izvršenog plaćanja
 5. Dokaze o završenoj aktivnosti 

 

PROCEDURA SPROVOĐENjA KONKURSA I REALIZACIJE PREDLOŽENIH PROJEKATA 

 1. Objavljivanje javnog poziva na veb sajtu Kancelarije FRUITS & BERRIES: www.fb.org.rs
 2. Prikupljanje prijava u roku naznačenom u javnom pozivu. Prijave se podnose lično  ili preporučenom pošiljkom na dole navedenu adresu FRUITS & BERRIES programa
 3. Komisije za izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija) sastavljena je od zaposlenih u Kancelariji F&B (viši savetnik, zamenik višeg savetnika i administrator)
 4. Odlučivanje o podnetim prijavama u skladu sa pravilima Programa
 5. Obaveštavanje podnosilaca prijava o rezultatima pismenim putem
 6. Potpisivanje Ugovora između FRUITS & BERRIES programa i korisnika sredstava. Korisnik sredstava dužan je da pre dana potpisivanja ovog Ugovora, potpiše Ugovor sa izabranim konsultantom i da jedan primerak tog ugovora dostavi FRUITS & BERRIES programu
 7. Realizacija aktivnosti u predviđenom roku
 8. Prikupljanje izveštaja o realizovanim aktivnostima u skladu sa Ugovorom. Razmateraće se samo blagovremeno pristigli izveštaji, a FRUITS & BERRIES program zadržava pravo da korisniku sredstava koji podnese nepotpun izveštaj ili na bilo koji drugi način ne ispuni ugovorne obaveze, ne isplati sredstva predviđena Ugovorom
 9. Izveštaj mora da sadrži: pravilno popunjene obrasce predviđene Ugovorom, fakture konsultanta, izvod iz banke kojim se dokazuje da je korisnik sredstava uplatio 100% vrednosti usluge konsultantu i dokaze o uspešno završenim aktivnostima koji su definisani Ugovorom
 10. Refundacija sredstava u skladu sa Ugovorom

 

Sastavni deo ovog Konkursa su: 

 1. Javni poziv programa FRUITS & BERRIES za dodelu bespovratnih sredstava u
 2. Obrazac 1 – Prijava za Program za dodelu bespovratnih sredstava
 3. Obrazac 2 – Izjava
 4. Obrazac 3 – Zahtev za isplatu (refundaciju) sredstava
 5. Obrazac 4 – Finansijski identifikacioni list

 

Javni poziv, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Programa FRUITS & BERRIES na adresi www.fb.org.rs   i u štampanom obliku u kancelariji FRUITS & BERRIES programa.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Programu FRUITS & BERRIES na telefone: 018/415-0240 ; 018-521-009; 064-147-9308; 064-65-91-527.

 

Prijave se podnose lično Programu FRUITS & BERRIES, ili poštom na adresu:

FRUITS & BERRIES

Strahinjića bana bb, Poslovni centar Ambasador

18000 NIŠ

sa naznakom ZA UVOĐENJE STANDARDA

 

U Nišu, 07.11.2011. 

Viši savetnik
DAGFINN MOE


Nazad