BERBA I TRETIRANJE VOĆA POSLE BERBE

Sadržaj
Predgovor
Uvod
Osobine voća
Zrenje i dozrevanje voća
Metode određivanja momenta berbe

            Dozrevanje voća
Berba voća
            Oprema za berbu voća
            Opšta pravila za pripremu i izvođenje berbe voća
            Mehanizovana berba
Čuvanje voća
            Hlađena skladišta za voće s normalnom atmosferom
            Hlađena skladišta s kontrolisanom atmosferom
            Hlađena skladišta sa niskim sadržajem kiseonika
            Rashlađivanje voća
            Primeri čuvanja nekih vrsta voća
Sortiranje i pakovanje voća
            Ambalaža za voće
            Objekti za pakovanje voća
            Sortiranje voća
            Pakovanje voća
            Modifikovana atmosfera pakovanja
Transport voća
            Uloga transporta u prometu voća
            Transport voća na manjim relacijama
            Transport voća na većim relacijama
            Paletizacija u transportu
Zaštita voća od kvarenja
            Sprečavanje fizičkih oštećenja voća
            Sprečavanje kvarenja voća
Standardizacija voća
            Značaj standardizacije
            Evropski standardi za voće
            Ruski standardi za voće
Literatura

 

Preuzmite brošuru BERBA I TRETIRANJE VOĆA POSLE BERBE